Technická specifikace

Problém: Znečištění troposféry má zásadní dopad na zdraví obyvatelstva. I přes snahu o snižování emisí u zdroje mohou nastat situace kdy dojde k překročení imisních limitů. Tyto stavy lze studovat pomocí dronů, které jsou oproti stanicím automatického imisního monitoringu podstatně flexibilnější. Řešení: Vyvíjený poloautomatický vzorkovač atmosféry je schopen selektivně detekovat koncentrace anorganických plynů (SOx, H2S, NOx, O3, …) od úrovně 5 µg/m3 ale také distribuci velikosti a koncentraci prachových částic. Tímto způsobem lze získat trojrozměrný model šíření znečištění. Ke kvalitativní analýze je využito záchytu polutantů na vhodné sorbenty s následnou analýzou pomocí GC-HRMS. Potenciální uživatel technologie: Tato technologie může být využita organizacemi které se zabývají hodnocením kvality životního prostředí (zdravotní ústavy, krajské úřady, …) nebo výzkumnými institucemi se zájmem o studium přírodních těkavých látek  např. v oblasti lesního hospodářství nebo obnovy krajiny.