Technická specifikace

Odborný útvar Technologické procesy a diagnostika VÚHU, a.s. provádí zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových a provozních dokumentací. Dále provádí inženýring staveb, dodávky technologických celků, konzultační a poradenskou činnost. Uvedenou problematikou se zabývá již řadu let a disponuje specialisty z dané oblasti a nejmodernější měřicí technikou. Při své činnosti se věnují studiím a navrhují technická řešení směřující ke snížení prašnosti, včetně následných realizací odprášení.

Mezi hlavní činnosti útvaru patří:

Posouzení statiky ocelových konstrukcí, pevnostní analýzy objemových těles, analýza spekter, trendování, přenosové funkce.

Diagnostika elektrických zařízení - měření efektivních okamžitých hodnot a časových průběhů elektrických veličin, měření kvality napájecích sítí včetně harmonické analýzy a analýzy poruchových stavů elektrozařízení, měření rušení (EMI) šířeného po napájecích vedeních v nízkofrekvenční i radiofrekvenční oblasti.

Termodiagnostika - měření proudových spojů, transformátorů, zařízení rozvoden, termovizní měření tepelné izolace stavebních objektů a rozložení teplot v pecích, diagnostika bubnů a válečků při dopravě hmot, predikce zapaření a následného samovznícení deponovaného uhlí a hořlavých hmot.

Diagnostika strojů - stanovení kvality technologie výroby a montáže ocelových konstrukcí, měření úchylek přímosti příhradové konstrukce, měření měrných rypných rozpojovacích sil, provozní výkonnosti strojů a zařízení, měření vyváženosti velkostrojů a jejich pojistných zařízení, měření hmotnosti strojních dílů a zařízení, včetně stanovení polohy těžiště, měření tahových sil v lanech a měření namáhání ocelových konstrukcí.

Geologie, pedologie a rekultivační projektování - hodnocení rekultivační využitelnosti ploch určených k rekultivaci a v oblasti hodnocení zúrodnitelných zemin včetně výpočtu jejich zásob. Projektování technické a biologické rekultivace. Posudková činnost v oblasti geomechaniky, rozpojitelnosti a dobyvatelnosti skrývkových zemin. Výpočty zásob pevných poloh a hodnocení jejich parametrů. Posudková činnost v oblasti vyhledávání nevybuchlé munice geofyzikálními metodami.