VÚB provádí základní i aplikovaný výzkum v oblastech balneomedicíny, balneoterapie, balneotechniky, balneoekonomiky, balneoinformatiky a v oborech souvisejících. Předmětem další činnosti je získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací, vydávání vědeckých publikací, poradenská a popularizační činnost, pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů. Předmětem jiné činnosti je projektování a analýzy v oboru Standardů léčebné péče a v oboru informatiky ve zdravotnictví, odborné znalectví v oboru balneologie a přírodních léčivých zdrojů. Výzkumné a projektové služby pro obchodní společnosti nebo lázeňské municipality zahrnují:
  • projekty lázeňských zařízení a léčebného wellness „na zelené louce“,
  • obnovu nebo restrukturalizaci bývalých lázeňských provozů,
  • provozní lázeňské projektování léčebných i wellbeing procedur,
  • výběr a školení personálu, stanovení možných kapacit,
  • studie proveditelnosti a realizační projekty.
Pro vyhledání investora nebo kapitálového partnera připravíme dokumentaci na úrovni teaser nebo podrobnější informační memorandum. Pomoc při transakčních jednáních včetně zpracování transakční dokumentace pro fúze a akvizice zdravotnických zařízení, především léčebných lázeňských provozů.  

Technická specifikace

Municipalitám, na jejichž území se nachází přírodní léčivý zdroj (rašelina, slatina, slatinná zemina, minerální pramen chladný nebo termální) s potenciálem léčivých účinků, pomůžeme s přípravou dokumentace pro uznání přírodního léčivého zdroje podle zákona 164 Sb ze dne 13. dubna 2001. Léčivé účinky je možné testovat metodou klinického hodnocení per analogiam léčivé přípravky.