Technická specifikace

V oblasti inženýrské geologie, geotechniky a hydrogeologie poskytuje komplexní a široké spektrum služeb VÚHU, a.s.. V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilitních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté VÚHU a.s., útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrskogeologického průzkumu, přes stabilitní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt a dozor sanačních prací.

Specialisté útvaru Geotechnika a hydrogeologie nabízejí odbornou způsobilost v inženýrské geologii, sanační geologii, environmentální geologii, hydrogeologii, ložiskové geologii, zkoumání geologické stavby, způsobilost projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Posudkové a expertizní činnosti: stabilitní analýzy a výpočty metodami mezní rovnováhy sil, provádění a vyhodnocování inklinometrických měření, napěťodeformační studie metodou konečných prvků, modelování proudění vody v horninovém masivu, prognózy konsolidace, inženýrskogeologické průzkumy, monitorování a návrhy sanace sesuvných území, zpětné analýzy, definice varovných stavů a kritérií pro jejich dosažení jako součást monitorovacích systémů, supervize a geotechnický dozor báňského projektanta při realizaci sanačních prací, odborné geotechnické konzultace při přípravě projektů i při jejich realizaci.

V rámci hydrogeologie VÚHU a.s. nabízí komplexní zajištění hydrogeologických průzkumů území, řešení problematiky důlních vod, posouzení ovlivnění hydrogeologických poměrů a následný hydrogeologický monitoring. Nabízí návrhy dočasných i trvalých řešení odvodnění, odvodňování povrchových lomů, jejich svahů a výsypek, odvodňování nestabilních území a jejich stabilizace, supervize hydrogeologických prací, provádění dlouhodobého monitoringu podzemních a povrchových vod v okolí výsypek a skládek odpadů, sledování jakosti vod a stavu úrovně hladiny podzemní vody, zajišťování hydrodynamických zkoušek (čerpacích a stoupacích) k ověření vydatnosti zdrojů podzemní vody, hydrogeologické mapování, provádění stopovacích zkoušek.