RINGEN (angl. zkratka pro Research INfrastructure for Geothermal ENergy) je nová výzkumná infrastruktura, zařazená do Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur.

Cílem výzkumné infrastruktury je navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální energie (GTE) technologií EGS/HDR a vytvořit podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS/HDR systémů v podmínkách metamorfovaných hornin. To přispěje k úspěšnému využívání této inovativní technologie v globálním měřítku.

Technická specifikace

Výzkumné centrum Litoměřice zahájí svou činnost v polovině roku 2019. Bude nabízet výzkumné laboratoře, vybavení a technologie pro testování a experimenty v řadě výzkumných a průmyslových oblastech, odborná školení, semináře či školící a skladovací prostory. Více informací zde.

Výzkumný tým

VP1 – TEPELNÝ TOK A TEPLOTNÍ PODMÍNKY V ZEMSKÉ KŮŘE (Zvýšení úrovně znalostí o tepelných vlastnostech hornin) Základní výzkumnou agendu tvoří vývoj a optimalizace technik pro přesnou teplotní karotáž a dlouhodobý teplotní monitoring v hlubokých vrtech zejména využitím technologie měření teploty pomocí optických vláken. Dalšími důležitými tématy je výzkum hustoty tepelného toku a rozložení teplot ve svrchní části zemské kůry a studium vlivů na tepelné vlastnosti hornin, zejména v podmínkách blízkých geotermálnímu výměníku. Kromě laboratoří v zapojených institucích bude výzkum probíhat také v podzemní laboratoři v granitovém masivu, kde je možné studovat tepelné parametry hornin, šíření teplotních změn a testovat sondy a monitorovací systémy v podmínkách in situ. Na základě znalostí o geologické stavbě a hustotě tepelného toku probíhá v současnosti v rámci této výzkumné oblasti vytipování lokalit s potenciálem pro využití hlubinné geotermální energie. odborný garant J.Šafanda Členové týmu  J.Šafanda  P.Dědeček M.Hokr V.Čermák
VP2 – INDUKOVANÁ SEISMICITA A TEKTONICKÉ NAPĚTÍ  (Optimalizace využití dat seismického monitorování) Základní výzkumnou agendu tvoří seismické monitorování hydraulické stimulace, analýza a interpretace dat. Hydraulická stimulace a provoz geotermálního výměníku je většinou provázena seismicitou, která na jedné straně pomáhá k monitorování průběhu zvyšování propustnosti, na straně druhé může vyvolat negativní jevy, které ohrožují realizaci a provoz geotermálních projektů využívajících hlubinnou geotermální energii získávanou technologií EGS (Enhanced Geothermal System). V rámci výzkumné oblasti 4 jsou proto připravovány podmínky pro seismické monitorování stimulace s vysokou citlivostí a detekční schopností v místě chystaného EGS systému s cílem zjistit úroveň seismicity v klidovém režimu a získanou sadu dat v budoucnu porovnat s indukovanou seismicitou, k níž dochází během hydraulické stimulace horninového masivu při tvorbě podzemních EGS výměníků. Tato výzkumná činnost umožní, jakmile dojde k dobudování a dovybavení VI, optimalizovat sdružené využití různých typů seismických sítí pro monitorování indukované seismicity, a rovněž vývoj a testování metod pro automatické zpracování dat seismického monitorování a zdokonalení metodiky využití dat seismického monitorování k mapování úspěšnosti hydraulické stimulace. odborný garant T.Fischer Členové týmu T.Fischer J.Štrunc J.Stemberk J.Málek F.Harvich J.Šílený J.Maryška J.Ščučka
VP3 – HYDROGEOLOGIE, HYDROCHEMIE A TERMOHYDRAULICKÉ MODELOVÁNÍ (Hydrogeologie a hydraulika) Základní výzkumnou agendu představuje vytvoření laboratorního zázemí a vhodných podmínek pro terénní testy a zajištění dat pro kalibraci termo-hydraulických modelů. Jedná se o hydrochemické a isotopové zkoušky podzemní vody a chemickou interakci mezi horninami a vodou, vedoucí ke korozi nebo inkrustaci ve výměníku. Dále bude k dispozici zařízení k provádění cirkulačních, tlakových a infiltračních testů na mělkých vrtech, které budou v lokalitě realizovány pro umístění seismických stanic. Bude zajištěna spolupráce na provádění hydrokarotážních měření ve vrtech a vyhodnocování získaných dat. Termo-hydraulické modelování bude mj. umožňovat geotermickou charakterizaci masivu, modelování procesů ukládání energie a vlivu teplotních změn na chemické procesy a kalibraci modelů. Samostatnou kapitolou prací je vytvoření technického a metodického zázemí pro výzkum samoorganizované porozity a dalších mechanismů vytváření preferenčních cest proudění podzemní vody v prostředí metamorfovaných hornin, která v závislosti na zvětrávacích a dalších procesech významně ovlivńuje dlouhodobou využitelnost tepelného výměníku. Jedná se o optimální nastavení vzorkovacích a měřících prací v terénu, na vrtech, ve výzkumné štole, a metodiku souvisejících laboratorních prací na vzorcích hornin a vody (chemické, izotopové a fyzikální testy a měření). odborný garant J.V.Datel Členové týmu J.V.Datel L.Rukavičková J.Bruthans J.Pacovský R.Vašíček J.Maryška M.Hokr
VP4 – GEOLOGIE ZÁJMOVÉ OBLASTI (Geologie horninového prostředí) Základní výzkumná agenda zahrnuje strukturně geologickou stavbu prostředí geotermálního výměníku a geometrii zlomů a puklin. Dále se tato sekce zaměřuje na vytváření podmínek pro petrologickou a mineralogickou analýzu přítomných hornin, geochronologické datování a vytvoření 3D strukturních modelů a termodynamických modelů za nízkých tlakově teplotních podmínek. K tomu je k dispozici jak laboratorní zázemí výzkumné infrastruktury RINGEN, tak podzemí laboratoř Josef při CEG. odborný garant J.Holeček Členové týmu J.Holeček J.Franěk B.Mlčoch V.Kachlík