Technická specifikace

Moderně vybavené laboratoře FŽP UJEP nabízejí široké spektrum běžných i měně bežných analýz z oblasti:
 • Stanovení stopových organických polutantů (pesticidů, komplexotvorných látek, BTEX, PAH, PCB, C10-C40 …..)
 • Monitoring odstraňování polutantů z životního prostředí
 • Toxicology and ecotoxicology

Centrum pokročilých laboratorních technik (CPLT) umí:
 • komplexotvorné látky ve vodách
 • C10-C40 ve vodách a půdách
 • fosfolipidy v půdách*
 • sorpční kinetiku a izotermy odstraňování polutantů z vod pomocí sorbentů
 • těkavé organické látky v ovzduší a vodě (BTEX, VOX)
 • jiné organické látky (PAH, PCB ve vodách i půdách)
 • prvková analýza pomocí ICP-OES, ICP-MS
Centre for Advanced Organic Analyses (CADORAN) změří:
 • pesticidy ve vodách*
 • léčiva ve vodách*
 • akrylamid ve vodách a brambůrkách, hranolkách, sušenkách*
 • barviva v potravinách*
 • pesticidy a léčiva v půdách
 • jiné organické látky (PCB, PAH, OCP, terpeny) v půdách
* Akreditované zkoušky dle ISO 17025