Technická specifikace

Předmětem činnosti je posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků z produktů spalování a odsíření. Hlavní činnost Autorizované osoby 242 je zaměřena na certifikaci vybraných komodit stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí a produktů z variantních odsiřovacích procesů energetických a teplárenských zdrojů v České republice. Neméně důležitou je v oblasti státního zkušebnictví i činnost Certifikačního orgánu č. 3066. Statut certifikačního orgánu byl VÚHU a.s. udělen v roce 1999 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. po úspěšném absolvování prověrek způsobilosti. V roce 2014 aplikoval Certifikační orgán č. 3066 do svého systému požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby a úspěšně byl dle této normy také akreditován.

Etický kodex akreditované nebo certifikované osoby 28. 3. 2008 Český institut pro akreditaci, o.p.s. veřejně vyhlásil Etický kodex akreditované nebo certifikované osoby. Etický kodex je dokument, k němuž se mohou na základě svého rozhodnutí přihlásit všechny akreditované či certifikované osoby. Většinou se jedná o závazky, které jdou nad rámec povinností stanovených v obecně závazných právních předpisech a mezinárodních normách. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl mezi prvními pěti subjekty, které se k tomuto kodexu přihlásily a zúčastnil se jeho slavnostního podepsání.

Informace o certifikovaných produktech, jako identifikace produktu, normy dle nichž se certifikace prováděla a identifikace klienta jsou k dispozici na vyžádání u vedoucího COV VÚHU a.s.