Výzkumná infrastruktura CATPRO, UniCRE

Lucie Podrábská

CATPRO, součást výzkumně vzdělávacího centra UniCRE, je výzkumnou infrastrukturou, která je zaměřená na efektivní využití energetických zdrojů na bázi uhlíku za pomoci katalytických procesů. Účelem CATPRO je překonat propast mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem, která reprezentuje jednu z největších výzev ve výzkumu přeměn těchto energetických zdrojů. Ty zahrnují i využití biomasy pro výrobu pokročilých kapalných paliv a chemikálií.

Výzkumná infrastruktura RINGEN Litoměřice

Lucie Podrábská

RINGEN je nová výzkumná infrastruktura vznikající v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, kde již existuje geotermální testovací vrt hluboký 2,1 km. Hlavní náplní je podpora výzkumu a poskytování služeb a expertíz v oboru využívání hlubinné i mělké geotermální energie a v dalších souvisejících oblastech, jako jsou podzemní stavby nebo těžba uhlovodíků. RINGEN je koncipována jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Bude umožňovat ověřování … Read More

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v roce 1953 v Mostě jako organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi. V roce 1992 pak vznikla akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou Vršanská uhelná a. s. a Severočeské doly a. s., Chomutov. Roku 1999 obdržel podnik certifikaci v oblasti výrobků z produktů spalování a odsíření a v roce 2002 pak získal certifikát ISO 9001. Součástí ústavu je od roku 2000 Ekologické centrum Most … Read More

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav balneologický v.v.i. (VÚB) se sídlem v Ústeckém kraji je jedinou výzkumnou organizací pro lázeňství a wellness v České republice. VÚB, přestože je veřejnou výzkumnou institucí (dle z. 341/2005 Sb), není napojen na státní rozpočet a svoji činnost financuje ze zakázek výzkumu a projektů a případných podpor. Existence VÚB navazuje na bývalý Výzkumný ústav balneologický, státní podnik, který ukončil činnost v roce 1992. VÚB byl založen v roce 2011 … Read More

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – pobočka Chomutov

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav rostlinné výroby vznikl v roce 1951 a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Od roku 1964 funguje také pobočka v Chomutově. Institut se věnuje zkoumání a posuzuje problematiku pěstování zemědělských rostlin. Zabývá se především rostlinnou výrobou, agroekologií, genetikou, šlechtěním a výživou rostlin, rostlinolékařstvím a ochranou zásob. Ústav rozvíjí spolupráci a kooperuje s řadou významných zahraničních partnerů, spolupracuje i s vysokými školami a podílí se na výchově studentů formou přednášek, seminářů … Read More

Vysoká škola finanční a správní, z.ú. – Studijní středisko Most

Lucie Podrábská

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské stupně vzdělání. Student si může vybrat prezenční nebo kombinovanou formu studia. Zajímavostí je, že jedna čtvrtina studentů přichází ze zahraničí. Univerzita také podporuje zahraniční výměnné pobyty a posiluje jazykové kompetence. Studijní středisko VŠFS v Mostě začalo s výukou v roce 2001. Jeho součástí je i kabinet regionalistiky a informačního střediska Europe Direct. Novou oblastí, na kterou se zaměřuje, jsou … Read More

VŠB – TUO – Hornicko-geologická fakulta v ÚK, Institut kombinovaného studia Most

Lucie Podrábská

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má 170 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. V současné době studuje na VŠB-TUO přes 13 000 studentů. Součástí univerzity je IT4I Innovations, národní superpočítačové centrum. V Mostě pak působí Institut kombinovaného studia, který poskytuje vzdělávání ve třech studijních programech: Nerostné suroviny, Těžba nerostných surovin, Geodézie a kartografie. IoT … Read More

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

Lucie Podrábská

  Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol založily tři instituce – VŠCHT v Praze, Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., a Unipetrol, a. s. Centrum začalo fungovat s letním semestrem 2014/2015 v Chemparku v Záluží. VŠCHT Praha a Výzkumný ústav zajišťují vědecko-výzkumné aktivity, vzdělávání a praktickou výuku studentů. Unipetrol, a.s. spolupracuje při výběru a zadávání výzkumných úkolů a témat a poskytuje finanční podporu vědecké činnosti studentů. Univerzitní centrum nabízí unikátní propojení … Read More

Chmelařský institut s.r.o.

Lucie Podrábská

Počátky chmelařského výzkumu se datují k roku 1925 (zřízení chmelařské výzkumné stanice v Deštnici u Žatce). Roku 1992 vznikl v rámci privatizace Chmelařský institut s.r.o. Majitelem je Svaz pěstitelů chmele České republiky a jedná se o komplexní pracoviště, které se zabývá vědecko-výzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Chmelařský institut s. r. o. je udržovatelem sadby tradičního nejpoužívanějšího českého chmele – jemné aromatické odrůdy Žateckého … Read More

České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín

Lucie Podrábská

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je jednou z největších a nejstarších škol v Evropě. Poskytuje studentům mnoho studijních oborů na osmi fakultách. Fakulta dopravní (FD) a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) mají od roku 1995 své pracoviště také v Děčíně. Pracoviště v Děčíně otevírá pro bakalářský stupeň obory Aplikace softwarového inženýrství a tři obory Fakulty dopravní – Dopravní systémy a technika, Letecká doprava, Logistika a řízení dopravních procesů. Poslední z oborů … Read More