Hi-tech materiály pro kosmické aplikace, FŽP UJEP a TOSEDA s.r.o.

Průmyslový výzkum, experimentální vývoj a realizace (výroba) hi-tech materiálů pro vesmírné aplikace v souladu s programovým zaměřením Evropské Kosmické Agentury (ESA). Dojde k těsné spolupráci mezi malým podnikem, univerzitou a výrobním podnikem a výsledky jejich činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů, vyvinuté materiály dosáhnou technologické úrovně minimálně 5 (dle požadavků Agentury ESA a dle požadavků klíčových evropských výrobců vesmírných zařízení Airbus, Thales, MTA).

Využití nepotřebného materiálu z výroby pro jeho další uplatnění, FŽP UJEP a DESK – FORM a.s.

Materiálové, výtvarně umělecké případně energetické využití odpadů, které vznikají v technologii výroby.

Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO, UniCRE

Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO (dále jen CATAMARAN) je zaměřen na posílení výzkumné infrastruktury CATPRO s cílem zvýšit její konkurenceschopnost, potenciál pro mezinárodní kooperativní výzkum, kvalitu tohoto výzkumu i jeho výsledky. Projekt zahrnuje doplnění infrastruktury o nové pokusné jednotky a přístroje, vybudování pracoviště strukturně zobrazovacích metod a podporu vlastní výzkumné činnosti s využitím infrastruktury CATPRO.

Pokrokové produkty spotřební a stavební chemie, STACHEMA CZ s.r.o., UniCRE a TECHEM CZ, s.r.o.

Inovace současného sortimentu výrobků stavební a spotřební chemie společnosti STACHEMA CZ s použitím progresivních surovin jako jsou nanomateriály a iontové kapaliny, na finální produkty s vyššími užitnými vlastnostmi.

Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod, Unipetrol RPA s.r.o. s UniCRE a EPS biotechnology, s.r.o.

Cílem projektu je výzkum a vývoj metod (technologií) čištění průmyslových odpadních vod a vývoj multifunkčního experimentálního zařízení na biologické čištění odpadních vod na bázi biofilmového modulu řešícího proces simultánní denitrifikace a desulfurizace. Experimentální zařízení bude sloužit k ověření výsledků průmyslového výzkumu a vývoje a k převod dosažených výsledků do reálného měřítka na provozním zařízení společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. v Litvínově, případně na dalších zařízeních potencionálních zájemců o vyvinutou technologii a optimalizaci procesu.

Průmyslová technologie výroby produktů z geopolymerů, UniCRE a MSV SYSTEMS CZ s. r. o.

Cílem řešení projektu je vyvinout technologii vhodnou pro průmyslovou výrobu tvarovaných výrobků na bázi geopolymerů (GP) a ověřit její funkčnost poloprovozní výrobou alespoň jednoho typu výrobků. Záměrem projektu je zvýšení ekonomické prosperity výroby geopolymerů převedením doposud ruční výroby geopolymerů do poloautomatického kontrolovaného systému využitelného v sériové výrobě. V rámci projektu bude vyvinuta poloautomatická linka, která umožní produkci nových výrobků z geopolymerů s vysokou teplotní odolností bez nutnosti energeticky náročného výpalu, jako je tomu při výrobě produktů z keramických materiálů. Pro tuto poloautomatickou výrobu bude vyvinut geopolymer s vhodnými vlastnostmi. Na výrobní lince bude odladěna výroba průmyslově využitelného výrobku z geopolymeru, který bude ověřen v praxi.

Dekorační kameny, vysokoprocentní vápence a vybrané písky Čech, Moravy a Slezska

Specializovaná mapa znázorňuje lokalizaci vybraných surovinových zdrojů pro obnovu kulturního dědictví a jejich vlastnosti. Mapa je přístupná z webových stránek: http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php. Je určena pro širokou odbornou i laickou veřejnost, zejména však pro pracovníky NPÚ a restaurátory.

Antibakteriální anorganické pokrytí na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. /patent z roku 2011 - Antibakteriální anorganické pokrytí na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby