CADORAN: Centrum pro výzkum toxických látek v životním prostředí

Lucie Podrábská

Posláním Centra je vytvořit podmínky (odborné, materiální aj.) pro vysoce kvalitní výzkum v oblasti vlivů chemických látek na životní prostředí a zdraví lidí. Centrum je vybaveno nejmodernější technikou pro stanovení škodlivých látek (zejména stopových koncentrací organických polutantů) v jednotlivých složkách životního prostředí. Do činnosti Centra budou zapojeni specialisté z různých vědních oborů schopni vyhodnocovat a interpretovat údaje o stavu životního prostředí, hodnotit možné dopady chemických látek, technologií a dalších lidských aktivit na životní prostředí a zdraví lidí. Přestože zaměření Centra vychází ze specifických podmínek severočeského regionu, jeho ambici je dosažení mezinárodní excelence a zapojení do mezinárodních výzkumných infrastruktur a v neposlední řadě do přeshraniční spolupráce s německými partnery. K důležitým úkolům centra bude patřit rovněž výchova mladých odborníků, zejména studentů magisterských a doktorských studijních programů PřF a FŽP UJEP.