Vědeckotechnický park Ústí nad Labem (VTP) byl otevřen 1.4.2010 v prostorách fakulty po rekonstrukci budovy H jako součást nově budovaného vysokoškolského kampusu v bývalém areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Důležitým posláním VTP je úzké propojení vysokých škol s průmyslovými podniky. Zřízení VTP umožňuje zvýšení kvality při výchově doktorandů, realizaci experimentů v rámci výuky nebo při řešení diplomových prací a aktivní zapojení studentů do výzkumu realizovaného ve spolupráci s podnikovou sférou. Současně poskytuje přístup vlastním výzkumným pracovníkům k aktuálně řešeným úlohám v oboru materiálů a technologií. Významnou úlohou VTP je podpora firem, které nemají k dispozici svou vlastní výzkumnou kapacitu a chtějí provádět výzkum a optimalizace v oblasti technologií a materiálů, modernizaci a inovaci výroby. Zde VTP poskytuje možnost zázemí pro vlastní výzkum firem anebo pro vytvoření referenčních laboratoří. Dále firmám VTP nabízí odborné poradenství v oblasti technologií, materiálů a 3D systémů, přípravu vlastních odborníků v rámci doktorského studia a umožňuje využití celého spektra přístrojů a zařízení pro zkoušení materiálů. VTP organizuje a pořádá firemní školení, kurzy, prezentace, informační přednášky a odborné konference v oblasti nových technologických a materiálových trendů a podporuje další vzdělávání pracovníků průmyslu. V rámci VTP je také vydáván celostátní recenzovaný odborný časopis Strojírenská technologie.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Cíle VTP jsou:
 • vlastní výzkum a spolupráce s firmami v oblasti výzkumu materiálů,
 • nové materiály a jejich testování, nové trendy ve zpracování kovových odpadů,
 • výzkum a optimalizace v oblasti technologií,
 • speciální zkoušky a testování technologií a materiálů pro firmy (korozní zkoušení, technologické zkoušky atd.),
 • standardní nedestruktivní a destruktivní zkoušení materiálů dle norem,
 • pronájem laboratoří v oblasti materiálového a technologického výzkumu firmám,
 • referenční laboratoře firem,
 • normotvorné a metrologické poradenství a výpomoc firmám,
 • mezinárodní spolupráce,
 • cílená příprava inženýrů a doktorandů pro konkrétní firmy,
 • školení, kurzy a odborné poradenství pro firmy,
 • pořádání odborných konferencí se zaměřením na prezentaci nových technologií a zařízení,
 • vydávání odborné literatury a publikací,
 • pravidelné vydávání časopisu Strojírenská technologie,
 • nová pracovní místa pro špičkové odborné pracovníky v kraji.
VTP spolupracuje s univerzitami, výzkumnými institucemi a s výrobní sférou. Možnosti a formy spolupráce jsou široké:
 1. Vlastní výzkum a projekty firem - cílený pronájem určitého okruhu přístrojů, zařízení a nebo laboratoře pro vlastní výzkum, testování a zkoušení materiálů s možností využití odborného poradenství.
 2. Cílená příprava inženýrů a doktorandů pro firmy v rámci VTP - umístění vlastního pracovníka do VTP v rámci denního doktorandského nebo magisterského studia se zaměřením práce na řešení konkrétního problému u dané firmy s plným využitím laboratoří v rámci VTP.
 3. Společná výzkumná a vývojová činnost - dlouhodobá spolupráce v rámci řešení určitého zadaného problému na základě jmenovaného společného řešitelského týmu s využitím zařízení a přístrojů VTP a s následným provozním zkoušením a testováním u firmy.
 4. Zřizování referenčních laboratoří - podle potřeb a využití VTP a po vzájemné dohodě s firmou o vytvoření referenční laboratoře s cílem poskytnutí servisu a zázemí pro firmy v daném regionu.
 5. Pronájem přístrojů a laboratoří - cílený dlouhodobý pronájem určité kapacity přístroje nebo celé laboratoře k opakovaným zkouškám a testování materiálů.
 6. Organizace a pořádání konferencí, školení, kurzů, zaškolení na přístroje, poradenství atd. - pravidelné pořádání jednotlivých akcí a nebo na základě požadavků firem.
 
Nabídka analýz, zkoušek a měření:
 • Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu - pevnost, pevnost v kluzu, tažnost, tvrdost podle Brinella, Vickerse a Rockwella, měření drsnosti, zbytkových povrchových napětí, kruhovitosti, termovizní měření, měření ultrazvukem, vířivými proudy, měření pomocí videoskopu, digitální makrozáznamy, měření vysokorychlostní kamerou atd.
 • Speciální zkoušky - zkoušky zabíhavosti, legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty atd.
 • Hodnocení korozního napadení - kvantifikace (hloubka napadení, tloušťka po korozi apod.), zkoušky v korozní komoře s vyhodnocením, zkoušky odolnosti materiálu na mezikrystalovou korozi atd.
 • Přesné měření tloušťky povrchových vrstev metalograficky - povlaků, nátěrů, elox vrstvy, pasivních vrstev, kovových povlaků, měření nitridridované a cementované vrstvy atd.
 • Celkové hodnocení makro a mikrostruktrury - velkost zrna, rekrystalizace, velikost dendritických buněk, metalurgická kvalita materiálu, porezita, vměstky, kvantitativní měření jednotlivých strukturálních složek pomoci obrazové analýzy ve 2D a 3D atd.
 • Fraktografické analýzy lomových ploch, EDX a EDS analýzy materiálů.
 • Navrhování brousicích kotoučů pro konkrétní materiál a požadovanou jakost povrchu. Analýza změn v povrchové vrstvě při jejím zatížení.
 • Optimalizace broušení, navrhování řezných podmínek, testování řezných kapalin pro broušení.
 • Kontrola součástí 2D a 3D na měřícím stroji XYZ.
 • Zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů u hliníkových materiálů.
 • Řešení technologických problémů a optimalizace technologií v oblasti zpracování hliníkových materiálů.
 • Výzkum, řešení problémů a optimalizace vlastností hliníkových materiálů v oblasti tavení, odlévání, tváření, obrábění, korozních vlastností a povrchové ochrany materiálů.

Kontaktní údaje:

Adresa

Kampus UJEP, budova H, Pasteurova 3334/7, 400 01 Ústí nad Labem

Kontakt

e-mail: michal.lattner@ujep.cz

Mapa: