Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP UJEP) je zaměřena na aplikovaný výzkum složek životního prostředí. Fakultu tvoří tři katedry: katedra životního prostředí, katedra environmentální chemie a technologie a katedra geoinformatiky, které společně zajišťují komplexní studium ochrany životního prostředí, revitalizace krajiny a odpadového hospodářství a umožňují tak dokonalé propojení mezioborové výuky.           Přednosti fakulty životního prostředí: Čtyři moderně vybavené chemické laboratoře. Fotovoltaické kolektory na střeše školy (soběstačnost ve výrobě elektřiny). Poloha v centru ekologických problémů. Možnost vycestovat během studia 4 × do zahraničí na studijní a pracovní pobyt. Malý kolektiv skýtá takřka „rodinné zázemí“ a individuální přístup ke každému studentovi. Výběr studentů pro naše studium začíná již na středních a základních školách. Znalost odborné angličtiny našich studentů je na velmi dobré úrovni. Schopnost studentů řešit problémy díky cílené výchově v jednotlivých předmětech. Široké uplatnění absolventů, například na městských, obecních či krajských úřadech, České inspekci ŽP, Českém hydrometeorologickém ústavu, ministerstvech, ale i v privátním sektoru. Studium na Fakultě životního prostředí je tříleté v bakalářských studijních programech a dvouleté v navazujícím magisterském studijním programu. Uplatnění absolventů je velmi široké, např. v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody, v hygienické službě, v poradenských, informačních a konzultačních střediscích, ve výchovně vzdělávacích zařízeních, správách chráněných krajinných oblastí a národních parků. Fakulta životního prostředí organizuje rovněž tzv. celoživotní vzdělávání. Jedná se o kurzy, jednotlivé přednášky nebo jejich cykly a univerzitu třetího věku. Cílem těchto aktivit je rozšíření a doplnění vzdělání nebo rekvalifikace účastníků.  
Katedry fakulty životního prostředí:

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Cílem působení Fakulty životního prostředí je výchova odborníka analytického a syntetického zaměření ve sféře ochrany životního a pracovního prostředí, schopného kvalifikovaně rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika, příčiny a rozsah narušení složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost a konkrétně se podílet na péči o životní prostředí. Koncepčně je fakulta orientována jak na výzkum oblastí s velkou zátěží životního prostředí a obyvatelstva v interakci se zdravotním stavem obyvatel a dalšími přírodními a sociálně ekonomickými důsledky, tak na výzkum oblastí s různým stupněm ochrany životního prostředí a prevenci poškozování životního prostředí. Vysoký stupeň devastace základních složek životního prostředí v severočeském regionu dává předpoklady nejen pro praktické poznávání situace v terénu formou exkurzí, praxí, témat bakalářských a diplomových prací, ale též široké možnosti aktivní účasti na programu revitalizace tohoto regionu (rekultivace krajiny, řešení emisní situace, odpadové hospodářství, čistota vodních zdrojů) již v průběhu studia a zejména po jeho ukončení. Od svého vzniku v roce 1991 fakulta podstatně zvětšila kapacitní možnosti co do počtu studentů i prostorové možnosti pro laboratoře. V roce 2002 fakulta získala finanční prostředky z Fondu rozvoje vysokých škol na rozšíření a další vybavení chemických laboratoří. Vznikly též nové laboratoře matematiky, geoinformatiky, ukázkové měřící pracoviště na využití sluneční energie, laboratoř pro praktickou výuku hydrologie a meteorologie. V roce 2018 fakulta inovovala vybavení všech učeben v souladu s nejnovějšími trendy ve vzdělávacích technologiích. Zahraniční kontakty se postupně rozšiřují a fakulta spolupracuje s řadou evropských i mimoevropských univerzit, zejména s oborově příbuznými fakultami univerzit v sousedních státech, viz seznam partnerských univerzit.

Kontaktní údaje:

Adresa

Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem Pracoviště FŽP: Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem, 400 96

Kontakt

http://fzp.ujep.cz/ +420 475 284 111 (ústředna)

Mapa: