Fakulta strojního inženýrství v současné době realizuje vzdělávací činnost v akreditovaných studijních programech a studijních oborech odpovídajících strukturovaným studiím od bakalářského stupně přes navazující magisterský až po doktorský stupeň. Fakulta těmito programy a obory reaguje na požadavky regionu ve smyslu jeho průmyslového zaměření. Právě vzhledem k charakteru regionu je požadavek na technicky, případně technicko-ekonomicky vzdělané pracovníky, plně respektován ve vztahu ke struktuře studijních programů a oborů, které fakulta zabezpečuje a dále rozšiřuje. Celá koncepce fakulty ve vztahu ke struktuře studijních programů a studijních oborů je zaměřena na výrobní podnik s cílem zajistit kvalitní vysokoškolsky vzdělané lidské zdroje pro všechny oblasti podnikové sféry na různých stupních řízení. Součástí fakulty je také Vědecko-technický park (VTP). Místo výuky všech oborů je v Ústí nad Labem. Za podmínky minimálně 15 zapsaných studentů se otevírá kombinovaná forma studia programu Strojírenská technologie, obor Řízení výroby i v konzultačním středisku Chomutov.

Studijní program - Strojírenská technologie

Studijní program - Strojírenství

Studijní program - Energetika

Studijní program - Materiálové vědy

Studijní program - Konstrukce strojů a zařízení

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Výrobní technologie

Výzkum technologie broušení a progresivních brousicích materiálů. Monitorování a řízení procesu broušení. Obrobitelnost nových typů AlSi slitin. Korelace výkonových a procesních veličin. Experimentální modelování.

Materiálové inženýrství

Výzkum a testování nových typů AlSi slitin. Korozní chování materiálů. Výzkum v oblasti licích forem a vlivu rychlosti chladnutí na nehomogenitu materiálů.

Povrchové inženýrství

Změny v povrchu po dynamickém zatěžování – únosnost povrchů po obrábění. Tvorba a vliv zbytkových napětí v obrobeném povrchu. Vliv jakosti povrchu na lomové chování materiálu. Ochrana povrchových vrstev proti opotřebení.

Mechanika těles a tekutin

Kmitání nesymetrických těles. Modelování a simulace chování těles. Simulace proudění tekutiny v určeném systému.          

Kontaktní údaje:

Adresa

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Budova H Sídlo fakulty: Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem. Budova Na Okraji: Na Okraji 1001/7, 400 01 Ústí nad Labem. Budova dílen a laboratoří: Za Válcovnou 1000/8, 400 01 Ústí nad Labem.

Kontakt

E-mail: kontakt.fsi@ujep.cz, telefon: +420 475 285 538

Mapa: