Zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 1994. Akreditované činnosti jsou organizačně rozčleněny podle charakteru prováděných zkoušek a analyzovaných materiálů do jednotlivých dílčích laboratoří, které se aktivně podílejí i na řešení celé řady výzkumných projektů. Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Laboratoř technické diagnostiky: Laboratoř se zabývá měřením elektrických, výkonových a technických parametrů těžební technologie používané při lomovém dobývání (rýpadla, dopravní linky, zakládače). Laboratoř také provádí bezdemontážní diagnostiku, termovizní a tenzometrická měření, vibrodiagnostiku. Zaměřuje se také na výpočty, vstupní kontroly a revize ocelových konstrukcí, měření EMC, současně až 4 systémů napájecích sítí nm, vn, vvn (harmonická analýza). Laboratoř dále provádí měření hluku v pracovním prostředí, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a určení hladin akustického tlaku strojů a zařízení. Technický vedoucí laboratoře: Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. (tel.: 476 208 681). Laboratoř imisních měření: Laboratoř provádí autorizovaná měření imisí v rámci ochrany a monitorování životního prostředí, a dále parametrů pracovního prostředí. Laboratoř se zabývá měřením a hodnocením provozů s nebezpečím požáru a výbuchu prachů a měřením prašnosti a určováním zdrojů. Technický vedoucí laboratoře: Ing. David Hirman (tel.: 724 115 255). Laboratoř testování hornin: Laboratoř provádí fyzikálně mechanické testování hornin a zeminových materiálů, včetně měření parametrů materiálů in situ a je technickou podporou pro činnost AO 242. Laboratoř také provádí difrakční analýzu horninových vzorků, mineralogických vzorků a stavebních hmot. Technický vedoucí laboratoře: Ing. Pavel Schmidt (tel.: 476 208 624). Laboratoř paliv, odpadů a vod: Laboratoř provádí odběry a rozbory pevných paliv, odpadů a vod, včetně hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a návrhů jejich úpravy. Laboratoř se zabývá i vývojem nových typů paliv s využitím odpadních látek, včetně aditivace. Technický vedoucí laboratoře: Ing. Lukáš Anděl (tel.: 607 670 768) Služba zákazníkovi je ve zkušební laboratoři s dostatečně širokým spektrem prováděných zkoušek zajišťována na jednom místě, v relativně krátkém čase a při přiměřených nákladech, přičemž je využíváno operativního vytváření věcného plánu zkoušek, odstraňování kapacitních disproporcí, jednotné plánování, provádění a vyhodnocování kontrolních činností atd. Výsledky jsou tedy dodávány zákazníkům ve špičkové kvalitě a v krátkých termínech. Zkušební laboratoř nabízí také konzultační a poradenské zázemí, týkající se chemického chování různých látek, zejména pro potřeby ochrany životního prostředí. Zkušební laboratoř disponuje kvalifikovanými specialisty, kteří jsou schopni pomoci zákazníkům při sestavování souboru technické dokumentace, obzvláště při ocenění rizik a vyhledávání metod k vyloučení či omezení nebezpečí. Zkušební laboratoř má dostatečné materiálně-technické zázemí, které umožňuje zajistit potřebnou úroveň zkušebního zařízení, měřidel a přístrojového vybavení a zároveň vysokou úroveň metodických předpisů. Zkušební laboratoř poskytuje svou činností podporu Autorizované osobě 242 a Certifikačnímu orgánu č. 3066 v rámci certifikace výrobků, působících rovněž ve VÚHU a.s.

Kontaktní údaje:

Adresa

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Kontakt

www.vuhu.cz

Mapa: