Vědeckotechnický park Ústí nad Labem – FSI UJEP

Posláním VTP je úzké propojení vysoké školy s průmyslovými podniky. Úlohou VTP je podpora firem, které nemají k dispozici svou vlastní výzkumnou kapacitu a chtějí provádět výzkum a optimalizace v oblasti technologií a materiálů, modernizaci a inovaci výroby. Zde VTP poskytuje možnost zázemí pro vlastní výzkum firem anebo pro vytvoření referenčních laboratoří. Dále firmám VTP nabízí odborné poradenství v oblasti technologií, materiálů a 3D systémů, přípravu vlastních odborníků v rámci doktorského studia a umožňuje využití celého spektra přístrojů a zařízení pro zkoušení materiálů.

Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta strojního inženýrství v současné době realizuje vzdělávací činnost v akreditovaných studijních programech a studijních oborech odpovídajících strukturovaným studiím od bakalářského stupně přes navazující magisterský až po doktorský stupeň. Fakulta těmito programy a obory reaguje na požadavky regionu ve smyslu jeho průmyslového zaměření. Činností fakulty není jen vzdělávací a pedagogická činnost, ale také práce vědecká a výzkumná.

Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín.

Středisko pokusné základny, UniCRE

Pokusná základna je umístěna v areálu Chempark v Litvínově - Záluží. Disponuje pokusnými aparaturami, jež jsou velikostně navrženy jako „čtvrtprovozní“ v poměru k chemické výrobě. Tyto pokusné jednotky jsou napojeny na reálné procesní plyny. To znamená, že jsou parametrově shodné s výrobou v areálu Chempark. Procesní plyny jsou k pokusným jednotkám přiváděny pomocí vnějších nadzemních rozvodů přímo z výroby a jejich objem je tak k dispozici v podstatě v neomezeném množství.

Laboratoř petrochemie, UniCRE

Výzkum v laboratoři petrochemie je zaměřen jak na zvýšení efektivity stávajících petrochemických procesů, tak na výzkum a vývoj nových technologií. Laboratoř se soustředí na aplikovaný výzkum především v oblastech efektivních postupů výroby olefinů a využití vedlejších produktů ze štěpných procesů, efektivní zhodnocení aromatických frakcí a syntézy monomerů a polymerů pro speciální aplikace.

Laboratoř rafinérie, UniCRE

Laboratoř rafinérie se zabývá inovacemi stávajících rafinérských výrobků i technologií, zkoumá možnosti využití vedlejších produktů a zbytků, jakož i budoucí uplatnění stávajících rafinérských technologií při zpracování alternativních surovin, včetně perspektivních materiálů z obnovitelných zdrojů.

Středisko průmyslové chemie, UniCRE

Středisko průmyslové chemie zahrnuje aktivity výzkumných programů EFFRET (EFFicient REfining Technologies) a ADPET (ADvanced PETrochemical Technologies). Předmětem činnosti je především aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, technická a technologická podpora v oblasti rafinérských a petrochemických výrob. V tomto středisku jsou řešeny krátkodobé projekty pro smluvní partnery z oblasti průmyslu.

Laboratoř pokročilých materiálů, UniCRE

Laboratoř pokročilých materiálů je primárně zacílena na výzkum materiálů potenciálně využitelných při ostatních výzkumných aktivitách UniCRE, předmětem výzkumu jsou však i jejich aplikace mimo petrochemický a rafinerský průmysl (stavebnictví, strojírenství, sklářství, apod.)

Laboratoř organických syntéz, UniCRE

Do současné doby je výroba cenných produktů v chemickém průmyslu založena především na zpracování fosilních surovin, tj. ropy, zemního plynu a uhlí. S přihlédnutím k nepředvídatelným cenovým pohybům, omezeným zdrojům těchto surovin a zejména s ohledem na jejich negativní vliv na životní prostředí, začíná hrát významnou roli využití biomasy a procesů její katalytické přeměny.

Laboratoř chemie biomasy, UniCRE

Laboratoř se zaměřuje na katalytické transformace obnovitelných materiálů na chemikálie s vyšší přidanou hodnotou a komponenty pro výrobu motorových paliv. Motivací ke studiu a vývoji těchto katalytických postupů je legislativní a společenský tlak na omezení využití fosilních zdrojů chemikálií a energie. Proto jsou vyvíjena biopaliva 2. a 3. generace splňující environmentální a technické požadavky.

Laboratoř syntéz katalyzátorů, UniCRE

Katalyzátory jsou důležité pro energeticky úspornou a ekologicky šetrnou přeměnu energetických (nejen obnovitelných) surovin na finální produkty s požadovanou kvalitou. Hlavní důraz je kladen na vysokou účinnost vyvíjených materiálů, jež se odráží i ve snížené tvorbě škodlivých emisí a tím i ochraně životního prostředí.

Laboratoř pokročilých instrumentálních analýz, UniCRE

Laboratoř pokročilých instrumentálních analýz se zabývá problematikou z odvětví rafinerie, petrochemie i biomasy. Jedná se o podpůrné pracoviště pro všechny obory, zkoumané v UniCRE. Zde jsou vyvíjeny nové analytické metody pro problematické vzorky (suroviny, meziprodukty i produkty), pro jejichž analýzy již nejsou jednodušší instrumentální techniky dostačující. Z výsledků těchto analýz může být např. posuzována vhodnost doposud používaného postupu přípravy či výroby.

Akreditovaná zkušební laboratoř analytické chemie č. 1153, UniCRE

Předmětem zkoušek jsou rozbory odpadních vod, odpadů a jejich vodných výluhů, absorpčních roztoků, zemin, ropných frakcí a identifikace azbestu, v rozsahu daném aktuální přílohou k osvědčení o akreditaci.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078, VÚHU, a.s.

Zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 1994. Akreditované činnosti jsou organizačně rozčleněny podle charakteru prováděných zkoušek a analyzovaných materiálů do jednotlivých dílčích laboratoří, které se aktivně podílejí i na řešení celé řady výzkumných projektů. Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.