Vedoucí pobočky v Chomutově

Od roku 1987 pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník. Ve VÚRV od roku 1992. Od roku 1996 do 2005 byl zástupcem vedoucího oddělení ekotoxikologie VÚRV a plnil funkci vedoucího výzkumné stanice v Chomutově. Od roku 2005 vedoucí odd. ekotoxikologie. Řešitel nebo spoluřešitel mnoha vědecko-výzkumných projektů s rozsáhlým tematickým záběrem včetně projektů mezinárodních. Od roku 1997 byl hlavním řešitelem 7 a spoluřešitelem 12 projektů. Aktivní publikační činnost - autorem, event. spoluautorem 162 vědeckých a odborných publikací, včetně některých publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech. Citační ohlas podle databáze Web of Science 72. Na svém kontě má 9 patentů a 12 registrovaných prototypů. Byl organizátorem a spoluorganizátorem řady odborných a vědeckých seminářů a konferencí, včetně akcí s mezinárodní účastí. Od roku 1995 pravidelně organizuje konferenci „Průmyslové a energetické plodiny“ v Chomutově spojenou s prohlídkou polních pokusů na stanici. Byl pověřen MZe ČR koordinací a metodickým vedením monitoringu vlivu imisí na zemědělskou výrobu. Přijímá účast na vědeckých aktivitách mimo ústav v řadě národních a mezinárodních vědeckých společnostech (členství v ICSA - International Council for Sustainable Agriculture, Global-NEST,  International Society of Soil Science (ISSS-AISS-IBG), AOAC-USA, ISE-IPE-Wageningen, ESA- European Society of Agronomy, ECN - European Compost Network, AEBiom - European Biomass Association, CZ Biom apod.). V rámci mezinárodního projektu EC „Horizontal“ CEN BT TF 151 byl jmenován za ČR členem expertního týmu v oblasti zpracování metodických postupů pro odběr, zpracování, analýzu a hodnocení vzorků biologických odpadů a hnojiv. Témata, specializace: bilance rizikových prvků a škodlivých látek v zemědělských ekosystémech; vliv znečištěného ovzduší (imisí a depozice) na zemědělskou výrobu a na kontaminaci rostlinné produkce rizikovými látkami; agroekologické a ekotoxikologické aspekty zpracování, detoxikace a využití biodegradabilních odpadů v zemědělství; vývoj nových technologií a technik v oblasti výzkumu, zpracování a využití odpadů; sanace, rekultivace a alternativní využití kontaminovaných a degradovaných zemědělských a antropogenních půd. Publikační činnost: seznam publikací, články na Biom.cz Výzkumný ústav rostlinné výroby vznikl v roce 1951 a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Od roku 1964 funguje také pobočka v Chomutově. Institut se věnuje zkoumání a posuzuje problematiku pěstování zemědělských rostlin. Zabývá se především rostlinnou výrobou, agroekologií, genetikou, šlechtěním a výživou rostlin, rostlinolékařstvím a ochranou zásob. Ústav rozvíjí spolupráci a kooperuje s řadou významných zahraničních partnerů, spolupracuje i s vysokými školami a podílí se na výchově studentů formou přednášek, seminářů či vedením kvalifikačních prací.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 702 087 692
Email: ustak@eto.vurv.cz