Vedoucí útvaru Autorizovaná osoba, Certifikační orgán

Hlavní činnost Autorizované osoby 242 je zaměřena na certifikaci vybraných komodit stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí a produktů z variantních odsiřovacích procesů energetických a teplárenských zdrojů v České republice. Neméně důležitou je v oblasti státního zkušebnictví i činnost Certifikačního orgánu č. 3066. Statut certifikačního orgánu byl VÚHU a.s. udělen v roce 1999 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. po úspěšném absolvování prověrek způsobilosti. V roce 2014 aplikoval Certifikační orgán č. 3066 do svého systému požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody - Požadavky na orgány ce. Předmětem činnosti je posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků z produktů spalování a odsíření.rtifikující produkty, procesy a služby a úspěšně byl dle této normy také akreditován.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 702 210 133
Email: