Výzkumná infrastruktura RINGEN Litoměřice

Lucie Podrábská

RINGEN je nová výzkumná infrastruktura vznikající v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, kde již existuje geotermální testovací vrt hluboký 2,1 km. Hlavní náplní je podpora výzkumu a poskytování služeb a expertíz v oboru využívání hlubinné i mělké geotermální energie a v dalších souvisejících oblastech, jako jsou podzemní stavby nebo těžba uhlovodíků. RINGEN je koncipována jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Bude umožňovat ověřování … Read More

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v roce 1953 v Mostě jako organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi. V roce 1992 pak vznikla akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou Vršanská uhelná a. s. a Severočeské doly a. s., Chomutov. Roku 1999 obdržel podnik certifikaci v oblasti výrobků z produktů spalování a odsíření a v roce 2002 pak získal certifikát ISO 9001. Součástí ústavu je od roku 2000 Ekologické centrum Most … Read More

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav balneologický v.v.i. (VÚB) se sídlem v Ústeckém kraji je jedinou výzkumnou organizací pro lázeňství a wellness v České republice. VÚB, přestože je veřejnou výzkumnou institucí (dle z. 341/2005 Sb), není napojen na státní rozpočet a svoji činnost financuje ze zakázek výzkumu a projektů a případných podpor. Existence VÚB navazuje na bývalý Výzkumný ústav balneologický, státní podnik, který ukončil činnost v roce 1992. VÚB byl založen v roce 2011 … Read More

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – pobočka Chomutov

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav rostlinné výroby vznikl v roce 1951 a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Od roku 1964 funguje také pobočka v Chomutově. Institut se věnuje zkoumání a posuzuje problematiku pěstování zemědělských rostlin. Zabývá se především rostlinnou výrobou, agroekologií, genetikou, šlechtěním a výživou rostlin, rostlinolékařstvím a ochranou zásob. Ústav rozvíjí spolupráci a kooperuje s řadou významných zahraničních partnerů, spolupracuje i s vysokými školami a podílí se na výchově studentů formou přednášek, seminářů … Read More

Vysoká škola finanční a správní, z.ú. – Studijní středisko Most

Lucie Podrábská

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské stupně vzdělání. Student si může vybrat prezenční nebo kombinovanou formu studia. Zajímavostí je, že jedna čtvrtina studentů přichází ze zahraničí. Univerzita také podporuje zahraniční výměnné pobyty a posiluje jazykové kompetence. Studijní středisko VŠFS v Mostě začalo s výukou v roce 2001. Jeho součástí je i kabinet regionalistiky a informačního střediska Europe Direct. Novou oblastí, na kterou se zaměřuje, jsou … Read More

VŠB – TUO – Hornicko-geologická fakulta v ÚK, Institut kombinovaného studia Most

Lucie Podrábská

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má 170 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. V současné době studuje na VŠB-TUO přes 13 000 studentů. Součástí univerzity je IT4I Innovations, národní superpočítačové centrum. V Mostě pak působí Institut kombinovaného studia, který poskytuje vzdělávání ve třech studijních programech: Nerostné suroviny, Těžba nerostných surovin, Geodézie a kartografie. IoT … Read More

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

Lucie Podrábská

  Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol založily tři instituce – VŠCHT v Praze, Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., a Unipetrol, a. s. Centrum začalo fungovat s letním semestrem 2014/2015 v Chemparku v Záluží. VŠCHT Praha a Výzkumný ústav zajišťují vědecko-výzkumné aktivity, vzdělávání a praktickou výuku studentů. Unipetrol, a.s. spolupracuje při výběru a zadávání výzkumných úkolů a témat a poskytuje finanční podporu vědecké činnosti studentů. Univerzitní centrum nabízí unikátní propojení … Read More

Chmelařský institut s.r.o.

Lucie Podrábská

Počátky chmelařského výzkumu se datují k roku 1925 (zřízení chmelařské výzkumné stanice v Deštnici u Žatce). Roku 1992 vznikl v rámci privatizace Chmelařský institut s.r.o. Majitelem je Svaz pěstitelů chmele České republiky a jedná se o komplexní pracoviště, které se zabývá vědecko-výzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Chmelařský institut s. r. o. je udržovatelem sadby tradičního nejpoužívanějšího českého chmele – jemné aromatické odrůdy Žateckého … Read More

České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín

Lucie Podrábská

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je jednou z největších a nejstarších škol v Evropě. Poskytuje studentům mnoho studijních oborů na osmi fakultách. Fakulta dopravní (FD) a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) mají od roku 1995 své pracoviště také v Děčíně. Pracoviště v Děčíně otevírá pro bakalářský stupeň obory Aplikace softwarového inženýrství a tři obory Fakulty dopravní – Dopravní systémy a technika, Letecká doprava, Logistika a řízení dopravních procesů. Poslední z oborů … Read More

UniCRE, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Lucie Podrábská

UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education) je moderní výzkumné centrum se špičkovými laboratorními přístroji a erudovanými výzkumnými pracovníky. Cílem centra je přispět k lepšímu přenosu výsledků výzkumu do praxe a tím podpořit rozvoj průmyslu. Mezi hlavní cíle UniCRE patří získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu UniCRE, zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech … Read More