Výzkumná infrastruktura CATPRO, UniCRE

Lucie Podrábská

CATPRO, součást výzkumně vzdělávacího centra UniCRE, je výzkumnou infrastrukturou, která je zaměřená na efektivní využití energetických zdrojů na bázi uhlíku za pomoci katalytických procesů. Účelem CATPRO je překonat propast mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem, která reprezentuje jednu z největších výzev ve výzkumu přeměn těchto energetických zdrojů. Ty zahrnují i využití biomasy pro výrobu pokročilých kapalných paliv a chemikálií.

Výzkumná infrastruktura RINGEN Litoměřice

Lucie Podrábská

RINGEN je nová výzkumná infrastruktura vznikající v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, kde již existuje geotermální testovací vrt hluboký 2,1 km. Hlavní náplní je podpora výzkumu a poskytování služeb a expertíz v oboru využívání hlubinné i mělké geotermální energie a v dalších souvisejících oblastech, jako jsou podzemní stavby nebo těžba uhlovodíků. RINGEN je koncipována jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Bude umožňovat ověřování … Read More

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v roce 1953 v Mostě jako organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi. V roce 1992 pak vznikla akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou Vršanská uhelná a. s. a Severočeské doly a. s., Chomutov. Roku 1999 obdržel podnik certifikaci v oblasti výrobků z produktů spalování a odsíření a v roce 2002 pak získal certifikát ISO 9001. Součástí ústavu je od roku 2000 Ekologické centrum Most … Read More

VŠB – TUO – Hornicko-geologická fakulta v ÚK, Institut kombinovaného studia Most

Lucie Podrábská

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má 170 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. V současné době studuje na VŠB-TUO přes 13 000 studentů. Součástí univerzity je IT4I Innovations, národní superpočítačové centrum. V Mostě pak působí Institut kombinovaného studia, který poskytuje vzdělávání ve třech studijních programech: Nerostné suroviny, Těžba nerostných surovin, Geodézie a kartografie. IoT … Read More

UniCRE, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Lucie Podrábská

UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education) je moderní výzkumné centrum se špičkovými laboratorními přístroji a erudovanými výzkumnými pracovníky. Cílem centra je přispět k lepšímu přenosu výsledků výzkumu do praxe a tím podpořit rozvoj průmyslu. Mezi hlavní cíle UniCRE patří získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu UniCRE, zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech … Read More

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

jirimikula

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je největší univerzitou a výzkumnou organizací v Ústeckém kraji. Byla založena v roce 1991. V současné době studuje na osmi fakultách 8388 studentů a působí zde přes 1000 pracovníků. UJEP je výzkumnou organizací, která představuje špičkové vědecké, výzkumné, inovační, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Zaměřuje se na technické, přírodní, humanitní i společenskovědní disciplíny. Cílí také do ochrany životního prostředí a zlepšování zdravotního … Read More