Výzkumný ústav rostlinné výroby vznikl v roce 1951 a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Od roku 1964 funguje také pobočka v Chomutově. Institut se věnuje zkoumání a posuzuje problematiku pěstování zemědělských rostlin. Zabývá se především rostlinnou výrobou, agroekologií, genetikou, šlechtěním a výživou rostlin, rostlinolékařstvím a ochranou zásob. Ústav rozvíjí spolupráci a kooperuje s řadou významných zahraničních partnerů, spolupracuje i s vysokými školami a podílí se na výchově studentů formou přednášek, seminářů či vedením kvalifikačních prací. VÚRV, v. v. i. je v České republice se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Kromě hlavního pracoviště v Praze – Ruzyni má ústav výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR, včetně vlastní vinice na Karlštejně. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, se výzkum nově více zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření, a to jak z hlediska ochrany půdy před erozí či vyplavováním živin, tak i z pohledu šetrného přístupu k ochraně plodin a jejich produktů před škodlivými organismy. Nově jsou rozvíjeny směry výzkumu zejména v oborech rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů. Hlavním cílem výzkumu ve VÚRV, v. v. i. je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Hlavní uplatnění výsledků výzkumu je v oblasti zvyšování efektivnosti rostlinné výroby, při zajištění minimálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví člověka.    

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Kromě výzkumu je ve VÚRV, v. v. i. kladen důraz také na transfer výsledků výzkumu do praxe. Ústav pravidelně pořádá polní dny a semináře pro zemědělce, zemědělské poradce a zástupce státní správy. Rozsáhlé jsou nejen poradenské aktivity, ale i s tím související publikační a vydavatelská činnost, zejména v oblasti metodik pro praxi i pro orgány státní správy a sborníků ze seminářů a konferencí. Pracovníci ústavu se přímo podílí na zavádění nových postupů, prostředků ochrany rostlin, odrůd a technologií do zemědělské praxe.

Vedle výzkumné činnosti provozuje VÚRV, v. v. i. i genovou banku (banka genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů) a je koordinátorem a řešitelem Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversityNárodního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. V rámci této činnosti má ústav významný podíl na uchování a dalším rozvoji kolekcí genetických zdrojů zemědělských plodin i sbírek drobných organismů a mikroorganismů významných pro zemědělství. Ústav dále zajišťuje provoz dlouhodobých polních pokusů, rozmístěných po celé České republice.

VÚRV, v. v. i. úzce spolupracuje s vysokými školami a univerzitami, podílí se na výchově studentů formou semestrálních přednášek i seminářů a vedením bakalářských, diplomových a doktorandských prací.

Oddělení ekotoxikologie VÚRV, v.v.i.

Hlavním objektem výzkumu Oddělení ekotoxikologie jsou ekologické a fytotoxikologické aspekty rostlinné produkce v podmínkách globálního a lokálního znečištění antropogenního charakteru, včetně výzkumu zpracování a použití biologicky odbouratelných odpadů v zemědělství a revitalizace narušených zemědělských ekosystémů.

Vědecký výzkum oddělení ekotoxikologie se soustřeďuje na řešení následujících aktuálních problémů: zkoumání nového spektra znečišťování ovzduší z hlediska účinků na zemědělské ekosystémy a rostlinnou výrobu; vypracování nových metod bioindikace škodlivých účinků znečištěného ovzduší na půdu a rostliny; kultivace vytrvalých energetických plodin na antropogenních a málo produkčních půdách pro účely přímého spalování a výroby bioplynu; zlepšení technologie kompostování a anaerobní digesce odpadů pro potřeby rozvoje udržitelného zemědělství; dosažení vyšší přeměny organických látek a lepší hygieny během procesu kompostování; zpracování dvojstupňové technologie anaerobní digesce odpadních vod a následné využití suchého fermentovaného odpadu prostřednictvím aerobní stabilizace s cílem produkce umělého organického hnojiva; biosanace a fytoremediace půd a odpadů zamořených různorodými xenobiotickými (rizikovými) látkami; rozšíření aplikací GIS a metod dálkového průzkumu pro vyhodnocení výzkumných výsledků; rozšíření metod precizního zemědělství za účelem řešení agroekologických problémů.

Oddělení ekotoxikologie je situováno v Chomutově. Region severních Čech je průmyslovou a energetickou základnou České republiky a, bohužel, jedním z nejvíce antropogenně zdevastovaných regionů v Evropě. V roce 1964 byla výzkumná stanice založena v Chomutově právě proto, že se nachází v centrální oblasti severozápadní průmyslové části České republiky.

Výzkum oddělení je zaměřen na sledování cizorodých látek v zemědělských ekosystémech, na způsoby hospodaření na půdách kontaminovaných imisemi a v oblas­tech poškozených důlní a energetickou činností. Oddě­lení koordinuje a metodicky zajišťuje celostátní imisní monitoring resortu Ministerstva zemědělství, zajišťuje a uchovává databázi pro důkazné škodní řízení se znečiš­ťovateli. Součástí pracoviště je analytická laboratoř spe­cializovaná na detekci stopových toxických prvků a labo­ratoř detoxikace odpadů, zabývající se biologickými metodami zneškodnění a recyklace odpadů a fytoremedi­ací půdy. Výzkumná stanice v Chomutově řeší problema­tiku využití antropogenních půd, zejména rekultivova­ných důlních výsypek a složišť popelnatých odpadů a půd pro pěstování netradičních energetických rostlin. Intenzívně se zabývá vývojem technologie anaerobní di­gesce fytomasy na bioplyn a organické hnojivo. Oddělení využívá metod distančního průzkumu Země a geografického informačního systému pro hodnocení dosažených výsledků.

Trvalý výzkum ekofytotoxikologických aspektů rostlinné produkce v podmínkách globálního a lokálního antropogenního znečištění bude nejaktuálnějším předmětem našeho výzkumu v budoucích letech.

VVI ústavu se zaměřuje především na agrobiotechnologie pro produkci, zpracování a víceúčelové využití biomasy. Vytváří a ověřuje nové technologie a využití tradičních a netradičních plodin. Zabývá se také vypracováním a kontrolou nových výrobků pro zúrodnění půd a obnovy krajiny.

Mezi úspěchy výzkumu patří vyvinutí nové technologie pro pěstování plodin oceněná GRAND PRIX, která je založena na paralelním setí odrůd, výsevků i hloubky setí při zakládání porostů zemědělských plodin, vznik nové odrůdy pšenice seté jarní Alondra, ječmene ozimého Lancelot nebo pšenice seté ozimé Tosca a dalších, vývoj nových kapalných hnojiv pro listovou výživu obilnin, olejnin a révy vinné, nové prostředky na ochranu rostlin, technologie pro pěstování i využití surovin pro zpracování biomasy a odpadů na biopaliva, hnojiva a rekultivační substrát.

Pobočka v Chomutově se věnuje zejména pěstování technických plodin, zpracování a využití zemědělské biomasy a bioodpadů pro produkci biopaliv. Vypracovává také monitoring, kontrolu a hodnocení možných zdravotních a ekologických rizik (Tým Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny).

Nově od roku 2018 ve spolupráci se Zooparkem Chomutov a německým partnerem řeší mezinárodní projekt ENZEDRA, který má za cíl zvýšit rostlinnou rozmanitost regionu.

Kontaktní údaje:

Adresa

Černovická 4987, 430 01 Chomutov

Kontakt

+420 702 087 692
ustak@eto.vurv.cz
www.vurv.cz
www.eto.vurv.cz

Mapa: