Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

VÚHU se podílí na řadě výzkumných a vývojových projektech. Zpracovává například studie, návrhy, projekty a také realizuje investiční technologické akce týkající se sanací a rekultivací na územích postižených důlní aktivitou. V oborech, kterými se zabývá, vlastní řadu patentů, užitných vzorů a ochranných známek. Na výzkumu, vývoji a inovacích spolupracuje s mnoha partnery, mezi které patří nejen vysoké školy, jako např. VŠCHT, VŠB-TU, Univerzita Karlova nebo UJEP, ale také ústavy Akademie věd ČR i řada domácích soukromých a zahraničních subjektů.

Díky dlouholetým zkušenostem a spoluprací na projektech s mnoha subjekty ze soukromé i neziskové sféry dokáže VÚHU zajistit širokou škálu služeb například v oborech geotechniky a hydrogeologie. Řeší mimo jiné také problematiku stability svahů nebo rekultivací. Disponuje akreditovanou zkušební laboratoří.
Společnost se podílela na řadě výzkumných projektů, zaměřených např. na predikci vzniku záparů a následného samovznícení paliv, mapování ložisek bentonitů a zeolitových jílovců nebo na vývoj pokročilé technologie pro výrobu tepla a energií.

Pro společné projekty VÚHU poskytuje geologické práce a projektovou činnost, výzkum, poradenství, konstrukční práce, výzkum a vývoj technologických procesů a diagnostiku, hydrologické průzkumy a monitoring, akreditovanou zkušební laboratoř, vývoj a instalací technologií pro redukci emisí TZL při těžbě paliv a nerostů, letecké práce s využitím bezpilotních prostředků – mapování a sledování stability svahů.

Odborné útvary:

  • Geotechnika a hydrogeologie
  • Technologické procesy a diagnostika
  • Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078
  • Autorizovaná osoba, Certifikační orgán
  • Výzkum, vývoj a správa informací
  • Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou (www.ecmost.cz, www.eckralupy.cz)

Kontaktní údaje:

Adresa

tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most

Kontakt

+420 476 208 610
info@vuhu.cz
www.vuhu.cz

https://www.facebook.com/vuhumost/

 

Mapa: