Výzkumný ústav balneologický v.v.i. (VÚB) se sídlem v Ústeckém kraji je jedinou výzkumnou organizací pro lázeňství a wellness v České republice. VÚB, přestože je veřejnou výzkumnou institucí (dle z. 341/2005 Sb), není napojen na státní rozpočet a svoji činnost financuje ze zakázek výzkumu a projektů a případných podpor. Existence VÚB navazuje na bývalý Výzkumný ústav balneologický, státní podnik, který ukončil činnost v roce 1992. VÚB byl založen v roce 2011 a našel uznávané místo ve vědě a výzkumu lázeňství v ČR.

VÚB prosazuje v lázeňství principy medicíny založené na důkazech a medicíny založené na informacích. Rozvoj léčebného lázeňství a medical wellness nelze stavět jenom na tradici, ale také na hodnocení účinnosti přírodních léčivých prostředků a fyzioterapeutických postupů. Je nutné vědět nejen že konkrétní léčebný postup může léčit, ale je třeba také znát jak a k čemu dochází v organismu pacienta. VÚB nemá vlastní laboratoře, laboratorní služby jsou zajišťovány ve spolupráci s Referenčními laboratořemi Přírodních Léčivých Zdrojů se sídlem Závodní 94, Karlovy Vary, 360 06, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR a Mikrobiologickou laboratoří katedry chemie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec 1, 461 17 Liberec.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Služby výzkumu a inovací jsou vykonávány především v rámci registrované hlavní činnosti, kterou je podle zřizovací listiny základní i aplikovaný výzkum v oblastech balneomedicíny, balneoterapie, balneotechniky, balneoekonomiky, balneoinformatiky a v oborech souvisejících. VÚB, v. v. i. dále zajišťuje zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi.

Předmětem další činnosti je získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací, vydávání vědeckých publikací, poradenská a popularizační činnost, pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; prováděna je na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů.

Předmět jiné činnosti: projektování a analýzy v oboru Standardů léčebné péče a v oboru informatiky ve zdravotnictví, odborné znalectví v oboru balneologie a přírodních léčivých zdrojů.Podmínky provádění jiné činnosti jsou stanoveny zákonem č. 341/2005 Sb. a zvláštními právními předpisy. Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 50% pracovní kapacity VÚB, v.v.i.

Výzkumné a projektové služby pro obchodní společnosti nebo lázeňské municipality zahrnují projekty lázeňských zařízení a léčebného wellness „na zelené louce“, obnovu nebo restrukturalizaci bývalých lázeňských provozů, provozní lázeňské projektování léčebných i wellbeing procedur, výběr a školení personálu, stanovení možných kapacit, studie proveditelnosti a realizační projekty.

Pro vyhledání investora nebo kapitálového partnera připravíme dokumentaci na úrovni teaser nebo podrobnější informační memorandum. Pomoc při transakčních jednáních včetně zpracování transakční dokumentace pro fúze a akvizice zdravotnických zařízení, především léčebných lázeňských provozů.

Municipalitám, na jejichž území se nachází přírodní léčivý zdroj (rašelina, slatina, slatinná zemina, minerální pramen chladný nebo termální) s potenciálem léčivých účinků, pomůžeme s přípravou dokumentace pro uznání přírodního léčivého zdroje podle zákona 164 Sb ze dne 13. dubna 2001. Léčivé účinky je možné testovat metodou klinického hodnocení per analogiam léčivé přípravky.

Kontaktní údaje:

Adresa

Sídlo VÚB, v.v.i.:
Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně, pobočka: Nádražní 208/5, 351 101 Františkovy Lázně, provozovna: Martiněves 51, 411 19 Mšené-lázně

Kontakt

Telefon: +420474721518, e-mail:balneologie@balneologie.eu
www.balneologie.eu

Mapa: