CATPRO, součást výzkumně vzdělávacího centra UniCRE, je výzkumnou infrastrukturou, která je zaměřená na efektivní využití energetických zdrojů na bázi uhlíku za pomoci katalytických procesů. Účelem CATPRO je překonat propast mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem, která reprezentuje jednu z největších výzev ve výzkumu přeměn těchto energetických zdrojů. Ty zahrnují i využití biomasy pro výrobu pokročilých kapalných paliv a chemikálií.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

CATPRO soustředí téměř veškeré kroky, které jsou nezbytné pro komplexní vývoj heterogenních katalyzátorů a katalytických procesů a jejich ověření ve čtvrtprovozním měřítku za podmínek blízkých reálným průmyslovým podmínkám. CATPRO poskytuje expertízy a služby v oblasti syntézy katalyzátorů, zvětšení měřítka jejich přípravy, formování a tvarování katalyzátorů, jejich testování a vývoj procesů ve čtvrtprovozním měřítku, stejně tak i analýzu a identifikaci komplexních směsí organických produktů.

Výzkumná infrastruktura CATPRO byla zahrnuta do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Díky tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy cíleně podporuje velké výzkumné infrastruktury, bude v období od roku 2016 CATPRO dostupné pro širokou vědeckou komunitu i průmyslové partnery v režimu otevřeného přístupu.

Infrastruktura CATPRO rozvíjí a podporuje technologie ve čtyřech hlavních oblastech:

  1. SYNTÉZA KATALYZÁTORŮ zaměřena na zvyšování měřítka z laboratorních podmínek (až na kilogramová množství katalyzátorů), včetně optimalizace surovin, postupů a technologických parametrů: http://www.unicre.cz/infrastruktura#synteza-katalyzatoru
  2. FORMOVÁNÍ KATALYZÁTORŮ je směrováno na vhodné techniky formování katalyzátorů a optimalizaci pojiv k získávání katalyzátorů, vhodných pro průmyslové využití. Klíčovým krokem pro vývoj jakéhokoli katalyzátoru, použitelného v praxi, je použití vhodné techniky pro získání potřebné katalytické částice.Obě výše uvedené oblasti (1) a (2) rovněž zahrnují základní charakterizace katalyzátorů (stanovení základních fyzikálních vlastností, texturní analýza apod.) jako prostředků pro získání okamžité informace o charakteru katalyzátoru: http://www.unicre.cz/infrastruktura#formovani-katalyzatoru
  3. TESTOVÁNÍ KATALYZÁTORŮ A VÝVOJ PROCESŮ je orientováno na katalyzátory v průmyslově aplikační formě cestou stanovení jejich aktivity a selektivity, a to v krátkodobých i dlouhodobých postech, které rovněž umožňují experimentálně studovat rychlost deaktivace: http://www.unicre.cz/infrastruktura#testovani-katalyzatoru
  4. IDENTIFIKACE PRODUKTŮ založená na moderní instrumentální analýze. Je zaměřena na to, aby umožnila podrobný popis reakčních sítí pomocí pokročilých technik, jako jsou GC/MS, GCxGC/MS a HPLC/MS prostřednictvím identifikace všech důležitých sloučenin v jakémkoliv složitém produktu nebo surovině, např. v biooleji z pyrolýzy biomasy. Podrobná analýza je potřebná pro určení selektivity procesu nebo katalyzátoru, pro porozumění reakčnímu mechanismu a pro návrhy následujících kroků separace: http://www.unicre.cz/infrastruktura#identifikace-produktu.

Projekt je financovaný poskytovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur.

Kontaktní údaje:

Adresa

Sídlo: Revoluční 1521/84,
400 01 Ústí nad Labem

Kontakt

www.unicre.cz

Mapa: