Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské stupně vzdělání. Student si může vybrat prezenční nebo kombinovanou formu studia. Zajímavostí je, že jedna čtvrtina studentů přichází ze zahraničí. Univerzita také podporuje zahraniční výměnné pobyty a posiluje jazykové kompetence.
Studijní středisko VŠFS v Mostě začalo s výukou v roce 2001. Jeho součástí je i kabinet regionalistiky a informačního střediska Europe Direct. Novou oblastí, na kterou se zaměřuje, jsou bezpečnostní studia a kriminalistika. Zajímavostí je jeho činnost v oblasti neurotechnologií, kde se v rámci specifického výzkumu zabývá problematikou měření biologické zpětné vazby a neuromarketingem.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

VŠFS má dlouholeté zkušenosti s řešením výzkumných projektů v základním i aplikovaném výzkumu financovaných z veřejných i neveřejných zdrojů. Každoročně pořádá několik mezinárodních vědeckých konferencí pokrývajících oblasti jejího výzkumného portfolia. V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu je univerzita zapojena v přípravách projektů, které koordinují např. University of Santiago de Compostela, University of Almeria nebo University of Wroclaw. Samotnou výzkumnou činnost rozvíjí v návaznosti na vlastní akreditované vzdělávací programy.

Jde především o základní výzkum v ekonomii, financích, evropské integraci, sociologii a dalších oborech, aplikovaný výzkum v měření biologické zpětné vazby a neuromarketingu, hospodářské kriminalitě, forenzních disciplínách a aplikované informatice, smluvní výzkum v měření biologické zpětné vazby a neuromarketingu, aplikované informatice, sociálních systémech apod.

Od roku 2007 univerzita vydává recenzovaný vědecký časopis ACTA VŠFS – Ekonomické studie a analýzy, který zveřejňuje výsledky vědecko-výzkumné práce v ekonomických oborech. Od září 2016 vydává také recenzovaný vědecký časopis FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA.

Univerzitní výzkumné centrum bylo založeno v říjnu 2015. Jeho hlavním posláním je zvyšovat kvalitu a relevanci výzkumu uskutečňovaného na škole, zvyšovat potenciál pro spolupráci na výzkumu s předními akademickými pracovišti v ČR i v zahraničí. Podílí se na tvorbě a realizaci výzkumné strategie univerzity, navrhuje a rozvíjí témata projektů základního a aplikovaného výzkumu, poskytuje odbornou a metodologickou podporu přípravy a realizace výzkumných projektů, pořádá metodologické semináře pro akademické pracovníky pracující na odborných publikacích, pořádá semináře k textům akademických pracovníků univerzity připraveným k publikaci (vnitřní oponentura probíhající v rámci již ustavené série výzkumných seminářů), průběžně monitoruje kvalitu a relevanci publikací (sledování citačních ohlasů na Web of Science, SCOPUS, Research Gate a dalších portálech), podporuje studenty při přípravě závěrečných prací využívajících výzkumná data, poskytuje zpětnou vazbu vedení univerzity monitorováním kvality výuky, získává důležitou zpětnou vazbu od absolventů školy.

Ředitel univerzitního výzkumného centra:  doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Specializovaná výzkumná pracoviště:

1) Laboratoř empirických studií
Vedoucí pracoviště: Mgr. Michal Tomčík, Ph.D.

2) Laboratoř neuromarketingu a marketingových analýz
Vedoucí pracoviště: Ing. Pavel Rosenlacher

3) Laboratoř kriminalistiky a forenzních disciplín
Vedoucí pracoviště: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Mapa: