Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má 170 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. V současné době studuje na VŠB-TUO přes 13 000 studentů. Součástí univerzity je IT4I Innovations, národní superpočítačové centrum. V Mostě pak působí Institut kombinovaného studia, který poskytuje vzdělávání ve třech studijních programech: Nerostné suroviny, Těžba nerostných surovin, Geodézie a kartografie. IoT síť – V roce 2017 pokryla většinu Ostravy unikátní síť internetu věcí, která umožňuje ověřování nových aplikací v oblasti IoT. Původně přitom šlo o síť pro kampus v Porubě. Více žen - Univerzita má zájem na větším zapojení žen do vědy a výzkumu.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Na VŠB-TUO je řešena celá řada projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky i průmyslovými partnery.

Univerzita se orientuje na šest oblastí výzkumu:

Suroviny, energetika a ekologie

Informační technologie

Nové materiály, konstrukce a technologie

Bezpečnostní výzkum

Konkurenceschopné strojírenství

Řízení, rozhodování a modelování ekonomických a finančních procesů

Mezi konkrétní výstupy výzkumu a vývoje univerzity patří například metoda, která umožňuje sledovat velikosti působících tahových sil v nosných lanech kabin výtahu. Tým vědců také dokázal spočítat podíly cestujících v hromadné dopravě z lokalizačních a provozních údajů mobilních sítí. Do budoucna se chce univerzita zapojit do trendu digitalizace a s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. Nadále chce posílit spolupráci s aplikační sférou a průmyslem, zapojuje se například do přípravy projektů v Horizont 2020.

Kontaktní údaje:

Adresa

tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most

Kontakt

www.vsb.cz

Mapa: