Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je největší univerzitou a výzkumnou organizací v Ústeckém kraji. Byla založena v roce 1991. V současné době studuje na osmi fakultách 8388 studentů a působí zde přes 1000 pracovníků. UJEP je výzkumnou organizací, která představuje špičkové vědecké, výzkumné, inovační, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Zaměřuje se na technické, přírodní, humanitní i společenskovědní disciplíny. Cílí také do ochrany životního prostředí a zlepšování zdravotního stavu obyvatel regionu. V oblasti umění novým způsobem uchopuje tradiční technologie a reaguje na dramatický vývoj nových technologií především ve vizuální komunikaci. Fakulty: Fakulta sociálně ekonomická (FSE), Fakulta umění a designu (FUD), Fakulta strojního inženýrství (FSI), Fakulta zdravotnických studií (FZS), Fakulta životního prostředí (FŽP), Filozofická fakulta (FF), Přírodovědecká fakulta (PřF), Pedagogická fakulta (PF).

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Na univerzitě se vyprofilovaly dva hlavní výzkumné směry sdružující se v rámci mezifakultní spolupráce na tématech vědy a výzkumu. Tyto hlavní směry výzkumu a vývoje nesou názvy MATEQ a SMART a pokrývají témata výzkumu a inovací, která směřují do technicko-přírodovědných oblastí a odrážejí specifické humanitní, sociálně-ekonomické i zdravotnické aspekty regionu.

MATEQ (Materiály a technologie pro životní prostředí a kvalitu života)

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vybudovala interdisciplinární tematickou oblast se zaměřením na materiály a technologie využitelné v ochraně životního prostředí a průmyslu. Výzkumné zaměření využívá současné know-how excelentních týmů na UJEP v oblastech chemických a fyzikálně-chemických metod přípravy pokročilých materiálů a nanomateriálů pro širokou škálu využití ve spolupráci s partnery v regionu  i s partnery na národní a mezinárodní úrovni. V rámci této výzkumné oblasti působí akademičtí pracovníci a studenti několika fakult UJEP — z Fakulty sociálně ekonomické, Fakulty strojního inženýrství, Fakulty zdravotnických studií, Fakulty životního prostředí a Přírodovědecké fakulty.

V rámci strategického záměru UJEP rozvíjí následující oblasti

 • Pro ochranu životního prostředí jsou zkoumány chemické senzory a biosenzory využitelné pro detekci polutantů ve vodním i plynném prostředí, nanomateriály pro záchyt a degradaci polutantů  a inovativní sanační postupy.
 • V oblasti biomedicínských nanomateriálů budou vyvíjeny a testovány nanostrukturované materiály pro nové lékové formy, nanovlákenné materiály pro krytí ran a tkáňové inženýrství a biosenzory pro analýzu tělních tekutin.
 • V oblasti materiálového inženýrství je to výzkum zaměřený na modifikace vybraných mechanických vlastností progresivních Al slitin s cílem zlepšení jejich užitných vlastností. Současně probíhá intenzivní výzkum zabývající se povrchovými úpravami strojních dílů při aplikaci vrstev nanomateriálů ke zlepšení trvanlivosti a životnosti strojních komponentů.
 • V oblasti progresivních výrobních technologií je výzkum zaměřen na optimalizaci obráběcích a tvářecích procesů z hlediska minimalizace výrobních nákladů se současným zohledněním environmentálních aspektů výrobního procesu.
 • Biomedicínské aplikace zahrnují laboratoř pohybu a postupy pro zlepšení kvality života.
 • Ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou, Fakultou strojního inženýrství i Fakultou životního prostředí se týmy UJEP věnují ekonomickým a environmentálním aspektům technologických procesů v průmyslu.

Orientace na environmentální problematiku a kvalitu života má kromě posílení výzkumné základny v regionu i dva specifické důvody —  vychází z mezinárodně uznané excelence příslušných vědeckých týmů v dané oblasti výzkumu na Přírodovědecké fakultě a Fakultě životního prostředí a reflektuje i potřeby regionu v oblasti životního prostředí a kvality života. Význam tohoto výzkumného tématu je ukotven i v Regionální inovační strategii Ústeckého kraje. Mezifakultní tým zaměřený na aplikace nanotechnologií byl v rámci konsorcia šesti výzkumných institucí pod vedením Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR pod názvem NanoEnviCz v roce 2015 zařazen do Cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur. Orientace na aplikace s přínosem pro životní prostředí se opírá o reflexi situace v oblasti životního prostředí v Ústeckém kraji. Univerzitní výzkumnou základnu MATEQ mohou využívat nejen výzkumné organizace v regionu, ale i průmysloví partneři a orgány státní správy (Zdravotní ústav, Masarykova nemocnice a další instituce).

Na základě dlouholeté spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí bylo v roce 2015 založeno Centrum pro výzkum toxických látek v životním prostředí CADORAN (Centre for Advanced Organic Analyses) jako společné pracoviště Univerzity J. E. Purkyně a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Centrum si klade za cíl soustředit materiální a odborné kapacity ke zkvalitnění environmentálního výzkumu a přispět tak ke zlepšení životního prostředí v severočeském regionu. Centrum těží zejména z dlouholetých zkušeností pracovníků obou institucí a díky špičkovému vybavení je schopno řešit náročné problémy spojené s emisí chemických látek do životního prostředí a s dopady těchto látek na přírodní systémy i lidské zdraví. Již od svého vzniku je toto pracoviště v těsném kontaktu s významnými zdravotnickými a environmentálními laboratořemi v České republice.

V oblasti materiálového inženýrství a výrobních technologií jsou kapacitně připraveny na UJEP týmy, které jsou sdruženy do Ústeckého materiálové centraVědeckotechnického parku UJEP. Jejich hlavní činnost je zaměřena na výzkum v oblasti progresivních materiálů a technologií, vývojovou a analytickou činnost pro partnery z celého spektra průmyslového odvětví (výrobní, zpracovatelský, energetický aj.).

V současné době probíhají v rámci univerzitního konsorcia sdružených fakult pod hlavičkou MATEQ následující hlavní výzkumné projekty: 

 • UniQsurf
  Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.
  Poskytovatel: EU, MŠMT. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
  Doba realizace: 2018–2022, rozpočet: 89 mil. Kč
  Garant: Mgr. Jan Malý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
 • NANOTECH ITI II.
  Projekt se zabývá vývojem a výzkumem v oblasti nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Hlavním aspektem projektu je výzkum nových pokročilých povrchových úprav a modifikací povrchů materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikálních (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.
  Poskytovatel: EU, MŠMT. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045
  Doba realizace: 2019–2022, rozpočet: 57 mil. Kč
  Garant: prof. Ing. Štefan Michna, PhD., Fakulta strojního inženýrství
 • CACTU
  Hlavním cílem strategického projektu CACTU je vznik partnerství s významným subjektem z aplikační sféry (UNIPETROL RPA) a dobudování otevřené výzkumné infrastruktury na spojených pracovištích UJEP, UniCRE a UNIPETROL RPA (konsorcium 3U), která v oblasti chemických a příbuzných technologiích garantuje dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumu s aplikační sférou se zaměřením na výzkum chemických procesů transformace surovinových zdrojů v regionu na tzv. zelené chemikálie.
  Poskytovatel: EU, MŠMT. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397
  Doba realizace: 2018–2022, rozpočet: 40 mil. Kč
  Garant: doc. dr. Ing. Pavel Kuráň, Fakulta životního prostředí

SMART (Město — region — komunita)

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  rozvíjí interdisciplinární téma  SMART (Smart City — Smart Region — Smart Community) jako mezifakultní dlouhodobý program  se zaměřením na společenské výzvy v kontextu rozvoje obcí a měst, regionů a společnosti. K významným faktorům ovlivňujícím kvalitu života občanů a konkurenceschopnost ekonomiky patří funkční veřejná správa, kvalitní veřejné služby, bezpečná infrastruktura a celkové prostředí měst i regionů. Klíčovou roli hraje kultura a ochrana historického dědictví. Globální výzvy budoucího vývoje jako stárnoucí populace, politické konflikty, migrace, globální změny a rostoucí konkurence v národním i mezinárodním kontextu vyžadují inovativní přístupy v jejich řešení i na úrovni obcí a regionů. Ústecký kraj reflektuje důležitost tohoto komplexního tématu a problematiku inovativní veřejné správy a veřejných služeb akcentuje ve svém dokumentu RIS — Regionální inovační strategie. Kompetenční tým na UJEP se orientuje na budování integrovaného interdisciplinárního záměru, sestávajícího z dílčích klíčových aktivit, jež jsou vzájemně provázány. Tematika SMART propojuje jednotlivé dílčí týmy ze všech osmi fakult UJEP. Je rozvíjena ve spolupráci se strategickými partnery v ČR i v zahraničí.

Hlavní tematické oblasti činnosti centra SMART

 • Management veřejné správy a firem v obcích a regionech představuje rozhodující faktor prostředí pro občany a jejich identifikaci s regionem. Tým UJEP se zaměřuje na dílčí témata jako nástroje a procesy řízení obcí a regionů, inovativní veřejná správa, snižování administrativních nákladů veřejné správy, procesy demokratizace a participace a aplikaci strategie Industry 4.0. Specifické téma řešené na pracovištích UJEP (vycházející z historického pozadí regionu) představuje restrukturalizace a přeměna starých průmyslových regionů. V jednotlivých analytických oblastech jsou aplikovány moderní nástroje behaviorální ekonomie.
 • Veřejné služby a infrastruktura v obcích a regionech představují konkrétní prvky a procesy určující prostředí pro fungování měst, obcí a regionů. K hlavním součástem infrastruktury, které jsou předmětem výzkumného zájmu týmu UJEP ve spolupráci s partnery patří doprava, voda, odpady, energie, budovy včetně památek, ale také zeleň v podobě tzv. zelené infrastruktury a další prvky jako například ICT infrastruktura pro rozvoj e-governmentu a podporu rozhodování a rychlého a kvalitního řízení.
 • Inovace a podnikání představují nástroj růstu konkurenceschopnosti a snižování regionálních disparit. Aktivity v této oblasti mají výrazný aplikační potenciál s cílem přinášet doporučení pro mobilizaci vnitřních zdrojů udržitelného růstu regionu. Tým UJEP se zaměřuje na podporu rozvoje kreativity, inovativnosti a podnikavosti i podporu a popularizaci technologických i sociálních inovací napříč obory.
 • Příroda, voda a krajina patří z hlediska historického vývoje, globálních trendů, ale i budoucích potřeb trvale udržitelného rozvoje mezi další pilíře SMART. Přirozeně tak navazuje na odbornou kompetenci rozvíjenou např. v rámci centra CADORAN i  řady projektů Fakulty životního prostředí, Fakulty sociálně ekonomické, Přírodovědecké fakulty i dalších pracovišť UJEP. K aktuálním výzkumným tématům patří voda a povodně v krajině.
 • Socioekonomické problémy společnosti  patří k dlouhodobě silným výzkumným a aplikačním tématům na UJEP, také v kontextu dlouhodobého vývoje a problémů Ústeckého kraje. Výzkum v kooperaci s aplikačními partnery přináší nové podněty, které mohou proměnit tyto výzvy na nové příležitosti a řešení mohou být inspirací i pro jiné regiony. Hlavními partnerskými pracovišti v této problematice na UJEP jsou pedagogická fakulta, fakulta zdravotnických studií, fakulta sociálně ekonomická, filozofická fakultafakulta umění a designu. Ke konkrétním tématům, jimiž se týmy UJEP zabývají, patří sociální vyloučení a inkluze, stárnutí společnosti, péče o sociálně či zdravotně znevýhodněné občany, ale též imigrace a extremismus.

Ke specifickým tématům patří problematika edukace a vybrané aspekty sociální integrace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a především sociálním znevýhodněním, ale také nadaní žáci) a možnosti rozvoje inkluzivního vzdělávání, podobně jako aspekty sociální integrace a eliminace působení sociálně patologických jevů a rizikového chování u osob ohrožených sociálním vyloučením.

Filozofická fakulta výzkum zaměřuje na problematiku urbánního vývoje v historické retrospektivě a specifika regionu, který se do dnešní podoby formoval v kontextu intenzivních česko-saských vazeb, společenských migrací a sociální nestability.

Kontaktní údaje:

Adresa

Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem

Kontakt

www.ujep.cz

Mapa: