UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education) je moderní výzkumné centrum se špičkovými laboratorními přístroji a erudovanými výzkumnými pracovníky. Cílem centra je přispět k lepšímu přenosu výsledků výzkumu do praxe a tím podpořit rozvoj průmyslu. Mezi hlavní cíle UniCRE patří získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu UniCRE, zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech výzkumu UniCRE, prohloubení spolupráce s akademickými pracovišti, např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitou Pardubice nebo Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i., aktivní zapojení do organizací, podporujících aplikovaný výzkum i spolupráci s průmyslem a to jak v rámci regionu, tak i na národní a evropské úrovni.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Klíčovým vybavením UniCRE jsou experimentální jednotky, které umožňují testovat rafinérské a petrochemické procesy, katalyzátory a další procesní suroviny za reálných reakčních podmínek a s reálnými surovinami. Centrum je hostitelem výzkumné infrastruktury CATPRO zaměřené na katalyzátory, kterou v rámci projektu finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur. Díky tomu ji mohou zdarma využít i výzkumníci z jiných organizací v ČR i zahraničí.

Společnost UniCRE nabízí kvalitní vědomostní i instrumentální základnu pro rafinérsko petrochemický průmysl, stejně tak i pro zavádění nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí, zahrnující špičkové vybavené experimentální centrum i vysoce kvalifikované analytického zázemí. Centrum UniCRE nabízí nově vybudovanou výzkumnou a výukovou infrastrukturu, která významně zvýší potenciální prostor pro vzdělávání, vědu i výzkum. Synergickou myšlenkou je přímé a organizačně flexibilní propojení výzkumných a vývojových aktivit s pedagogickými v jeden celek. Společnost UniCRE spolupracuje a nabízí spolupráci ostatním výzkumným organizacím na řešení projektů v rámci národních i mezinárodních grantů a smluvních zakázek. Společnost UniCRE nabízí velmi výhodnou spolupráci s českými i zahraničními studenty magisterských a doktorských studijních programů. V současné době spolupracuje s vysokými školami (např. VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice) a předními pracovišti Akademie věd ČR (např. UCHP, UFCH JH).

Přístroje

Kontaktní údaje:

Adresa

Sídlo: Revoluční 1521/84
400 01 Ústí nad Labem,

pracoviště Litvínov: Areál Chempark,
Záluží 1, 436 70 Litvínov

Kontakt

+420 475 309 211, www.unicre.cz

Mapa: