Výzkumná infrastruktura CATPRO, UniCRE

CATPRO, součást výzkumně vzdělávacího centra UniCRE, je výzkumnou infrastrukturou, která je zaměřená na efektivní využití energetických zdrojů na bázi uhlíku za pomoci katalytických procesů. Účelem CATPRO je překonat propast mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem, která reprezentuje jednu z největších výzev ve výzkumu přeměn těchto energetických zdrojů. Ty zahrnují i využití biomasy pro výrobu pokročilých kapalných paliv a chemikálií.

Výzkumná infrastruktura RINGEN Litoměřice

Výzkumná infrastruktura RINGEN se bude primárně zabývat podporou využívání geotermální energie v ČR v kontextu celosvětového vývoje v této oblasti. Hlavním cílem je přispět ke snížení investičních a provozních rizik spojených s jímáním zemského tepla a umožnit jeho masivní a bezpečné využívání v různých geologických podmínkách. Důležitou součástí je rovněž pilotní ověřování technologií pro přenos tepla na zemském povrchu prostřednictvím tepelných výměníků pro výrobu tepla a turbín umožňujících výrobu elektřiny, na kterých budou odborníci RINGENu spolupracovat s průmyslovými subjekty.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Společnost se zaměřuje na servisní činnosti a výzkum spojené s povrchovým dobýváním nerostů, ochranou a tvorbou životního prostředí, úpravou a využitím uhlí a produktů spalování a odsíření. Řeší především projekty spojené s hydrogeologií, geotechnikou, technickou diagnostikou a technologickými procesy. Svými aktivitami se snaží co nejvíce chránit životní prostředí hlavně v Ústeckém kraji. Společnost má unikátní know-how a zkušenosti a disponuje kvalifikovanými odborníky.

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.

VÚB prosazuje v lázeňství principy medicíny založené na důkazech a medicíny založené na informacích. Výzkumný ústav balneologický v.v.i. realizuje vlastní vývoj, výzkum a inovace v lázeňské medicíně a lázeňské fyzioterapii. Zabývá se také výzkumem centralizovaného monitoringu vybraných léčivých minerálních vod pro inovaci ochrany přírodních léčivých zdrojů v rámci přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem. Vlastní vývoj, výzkum a inovace ústavu se týkají také klinického hodnocení používaných zdravotních prostředků v lázeňství a rehabilitaci obecně.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – pobočka Chomutov

Výzkumný ústav rostlinné výroby vznikl v roce 1951 a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Od roku 1964 funguje také pobočka v Chomutově. Institut se věnuje zkoumání a posuzuje problematiku pěstování zemědělských rostlin. Zabývá se především rostlinnou výrobou, agroekologií, genetikou, šlechtěním a výživou rostlin, rostlinolékařstvím a ochranou zásob. Ústav rozvíjí spolupráci a kooperuje s řadou významných zahraničních partnerů, spolupracuje i s vysokými školami a podílí se na výchově studentů formou přednášek, seminářů či vedením kvalifikačních prací.

Vysoká škola finanční a správní, z.ú. – Studijní středisko Most

Studijní středisko VŠFS v Mostě začalo s výukou v roce 2001. Jeho součástí je i kabinet regionalistiky a informačního střediska Europe Direct. Novou oblastí, na kterou se zaměřuje, jsou bezpečnostní studia a kriminalistika. Zajímavou novinkou je otevření Laboratoře neurotechnologií, která se v rámci specifického výzkumu zabývá problematikou měření biologické zpětné vazby a neuromarketingem.

VŠB – TUO – Hornicko-geologická fakulta v ÚK, Institut kombinovaného studia Most

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má 170 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách v prezenční i kombinované formě. V současné době studuje na VŠB-TUO přes 13 000 studentů. Součástí univerzity je IT4I Innovations, národní superpočítačové centrum. V Mostě pak působí Institut kombinovaného studia, který poskytuje vzdělávání ve třech studijních programech.

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

VŠCHT Praha je výzkumnou technickou vysokou školou se zaměřením na široké spektrum oborů. Tradičně patří k předním českým výzkumným pracovištím s intenzivní spoluprací s průmyslovou praxí. Má dlouholeté zkušenosti se základním a aplikovaným výzkumem i experimentálním vývojem. Univerzitní centrum sídlí v Chemparku v Záluží a jde tak zřejmě o první sídlo české univerzity v průmyslovém areálu.

Chmelařský institut s.r.o.

Počátky chmelařského výzkumu se datují k roku 1925 (zřízení chmelařské výzkumné stanice v Deštnici u Žatce). Roku 1992 vznikl v rámci privatizace Chmelařský institut s.r.o. Majitelem je Svaz pěstitelů chmele České republiky a jedná se o komplexní pracoviště, které se zabývá vědecko-výzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Chmelařský institut s. r. o. je udržovatelem sadby tradičního nejpoužívanějšího českého chmele - jemné aromatické odrůdy Žateckého poloraného červeňáku.

České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je jednou z největších a nejstarších škol v Evropě. Poskytuje studentům mnoho studijních oborů na osmi fakultách. Fakulta dopravní a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská mají od roku 1995 své pracoviště také v Děčíně. Pracoviště v Děčíně otevírá pro bakalářský stupeň obory Aplikace softwarového inženýrství a tři obory Fakulty dopravní – Dopravní systémy a technika, Letecká doprava, Logistika a řízení dopravních procesů. Poslední z oborů je možné vystudovat v Děčíně i v magisterském stupni.

UniCRE, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

UniCRE, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. je moderní výzkumné centrum se špičkovými laboratorními přístroji a erudovanými výzkumnými pracovníky. Cílem centra je přispět k lepšímu přenosu výsledků výzkumu do praxe a tím podpořit rozvoj průmyslu. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytnutí podpory chemickému průmyslu. Společnost Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s. je členem skupiny Unipetrol.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Svou tvůrčí činnost zaměřuje na oblasti přírodních i společenských věd, zabývá se uměleckou činností, problematikou životního prostředí a zdravotnictví. Ve své výzkumné a tvůrčí činnosti se zaměřuje na dvě profilová témata: MATEQ (materiály a technologie pro životní prostředí) a SMART (Smart City - Smart Region - Smart Community) zaměřené na podmínky rozvoje společnosti, obcí a regionů.