Spolupráce s výzkumnými organizacemi je unikátní příležitost pro inovace ve firmách /03.2019

Vláda schválila tři nové resortní programy, více informací ZDE

 

Program Prostředí pro život (MŽP/TAČR)


Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí. Projekty, které budou v rámci programu podpořeny, přispějí k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů. Program míří i na minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Řešené projekty budou například přispívat k:

 • zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu,
 • zvýšení kvality ovzduší a vody,
 • rozvoji odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin,
 • ochraně přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
 • zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
 • rozvoji environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti.

V rámci Programu Prostředí pro život stát v letech 2020-2026 podpoří výzkumné projekty v celkové výši 3,8 mld. Kč. Polovina této podpory by měla směřovat do výzkumu spojeného s problematikou klimatických změn.

https://tacr.cz/dokums_raw/legislativa/ProstrediProZivot.pdf

Program TREND (MPO/TAČR)


Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem v globálních hodnotových řetězcích. Program je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), jeho implementace však bude zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR). Program je zaměřen na podporu zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také k pronikání na nové trhy. Podporovány budou například nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace. Rozpočet programu je stanoven na 15 miliard korun a jeho délka činí 8 let.Vyhlášení této veřejné soutěže je předběžně plánováno na 2. čtvrtletí roku 2019. Zároveň TA ČR v této souvislosti informuje, že nebude vyhlášena veřejná soutěž programu EPSILON, jejíž předběžné parametry byly zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 30. listopadu 2018., více informací www.tacr.cz. Program bude mít dva podprogramy: PP1: Technologičtí lídři – pro podniky, které samy využívají výsledky výzkumu (mohou spolupracovat s VO) – intenzita podpory: 70%. PP2: Nováčči – podniky, které v posledních 5 letech nedostaly z veřejných zdrojů podporu vyšší než 1 mil. Kč – intenzita podpory: 80%.

https://tacr.cz/dokums_raw/legislativa/navrh_programu_Trend.pdf

Program DOPRAVA 2020+ (MD/TAČR)


Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby. Napomáhá akcelerovat technologický a znalostní rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost v oblasti dopravy. Program bude rovněž směřovat k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Jednotlivé cíle programu reflektují požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří:

 • udržitelná doprava,
 • interoperabilní doprava,
 • bezpečná doprava,
 • ekonomická doprava,
 • inteligentní doprava
 • prostorová data v dopravě.

V rámci Programu DOPRAVA 2020+ stát v letech 2020-2026 podpoří výzkumné projekty ve výši necelých 2 mld. Kč.


Program Inovační vouchery – OP PIK – API – výzva IV


Jste malým a středním podnikem a chcete zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben? Jestliže ano, je pro Vás určen program Inovační vouchery. Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Více informací o programu naleznete v dokumentu Text programu Inovační vouchery. Specifické podmínky jsou stanoveny aktuální Výzvou IV. Zahájení příjmu žádostí proběhlo 2. 1. 2019 a výzva bude otevřena do 30. 6. 2020. Žádat mohou pouze malé a střední podniky. Text Výzvy IV. Podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky. V ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů. Minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč. Maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč.

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje /2019


V tomto programu byla ukončena výzva k příjmu žádostí pro rok 2019. V pátém ročníku programu Inovační vouchery Ústeckého kraje si na spolupráci s výzkumnou organizací při vývoji inovace zažádalo o dotaci 20 firem. Firmy z regionu v něm podaly dvacet žádostí, v nichž si řekly o dotaci 3,4 miliony korun. Do inovací vyvinutých s výzkumnou organizací pak plánují investovat celkově 7,7 milionu korun. Ústecký kraj v letošním ročníku rozdělí v programu částku 2,6 milionu korun. Program Inovační vouchery Ústeckého kraje administruje a konzultuje Inovační centrum Ústeckého kraje. Inovační voucher je forma jednorázové dotace podporující spolupráci podnikatelských subjektů z regionu s výzkumnými organizacemi (i mimo region), která posiluje výzkumně-vývojovou a inovační aktivitu a přispívá ke zvýšení přidané hodnoty v regionální ekonomice. Podporované aktivity: design; modelování; optimalizace metod a procesů, vývoj materiálu, zařízení, prototypu; vývoj softwaru nebo hardwaru; testování, měření atp. Lze získat dotaci do výše 199 000 Kč, max. do 70 % způsobilých nákladů projektu v režimu De minimis. Více informací zde.

Kraj schválil dotace na inovace a podpoří i začínající podnikatelePropojení vědy a výzkumu s praxí: #2 O milión kusů vícO Inovační vouchery Ústeckého kraje zažádalo letos dvacet firem